Individualisering in het lidmaatschap
Tijdens de laatst gehouden ALV zijn enkele besluiten genomen voor de toekomst. Een daarvan heeft betrekking op het lidmaatschap van de bond als speler en de aansluiting bij meerder verenigingen. Lees hierbij een verslag van de ALV.

BM-Website – ALV 24 mei 2008


Hoofdpunten Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2008
Deze vergadering, voor het eerst onder het voorzitterschap van Cor van Raaphorst, werd bezocht door afgevaardigden van 31 verenigingen. Andere aanwezigen waren de ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers van regiobesturen en commissies.

In zijn openingswoord, na een hartelijk welkom, memoreert Cor v.Raaphorst dat iedere samenleving, met elkaar verbonden door sport, of anderszins het gegeven kent, dat een leven eindig is. Ook de NIOBB heeft het afgelopen jaar sportvrienden verloren, waarvoor een moment van stilte wordt gehouden. Tevens wordt stilgestaan bij het overlijden van Wil Kleinhuis, oud bestuurslid en bestuurder van regio Zuidwest. Wil Kleinhuis wordt, met instemming van de aanwezigen, postuum benoemd tot Lid van Verdienste.
Begroting 2008
Voor deze vergadering zijn een vijftal ingekomen stukken ontvangen, de genoemde opmerkingen komen terug op de geagendeerde stukken, waarbij de vereniging ABC had vastgesteld dat de begroting 2008 officieel nog niet was goedgekeurd. Deze werd tijdens deze vergadering behandeld, na bespreking van de ter vergadering uitgereikte toelichting, alsook na diverse opmerkingen. Hierna werd de begroting 2008 goedgekeurd. Het aanbod van de heer Schreutelkamp, de penningmeester in de toekomst terzijde te staan bij de opmaak van de stukken, werd van harte aanvaard.
Tijdens de vergadering deed de kascontrolecommissie verslag van hun bevindingen en verleende het bestuur decharge.
Verslag ALV 3 november 2007.
Na enige kleine opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. Men was ingenomen met het feit, dat het verslag van de ALV reeds kort na de vergadering werd toegezonden.
Jaarverslagen.
De jaarverslagen van de commissies en regiobesturen werden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Benoeming penningmeester.
Tijdens deze vergadering wordt de heer Ton Harte officieel benoemd tot penningmeester. Hij bekleedde deze functie reeds a.i. sinds november. Tevens is tijdens deze vergadering een rooster van aftreden bestuursleden vastgesteld.

Beleid 2008-2012.
Ondanks alle beleidsnotities, die reeds vorig jaar waren vastgesteld, werd de NIOBB geconfronteerd met het voorstel van het NOC*NSF de kleine bonden, waar de NIOBB er één van, is te bundelen. Hierrbij zal ook een ander subsidiebeleid gevolgd worden en de NIOBB zal aan een aantal criteria moet voldoen. Mede hierdoor zijn er een aantal statutaire aanpassingen nodig
Notitie aanpassing statuten en reglementen.
Het bestuur vraagt instemming van de leden de statuten aan de passen. Deze hebben tot doel het lidmaatschap van de bond te individualiseren, met daaraan verbonden de tuchtrechtspraak op professionele wijze mogelijk te maken. Hiertoe zal de heer Fred Kollen, specialist op dit gebied, de NIOBB ondersteunen. Voor verenigingen kan dit ook consequenties hebben. De statuten zullen, mogelijkerwijs, moeten worden aangepast. Er zal worden bezien in hoeverre de NIOBB hierbij kan ondersteunen.
Lidmaatschap.
Voorstel is: Door individualisering kan een speler (lees altijd m/v) slechts door èèn vereniging worden ingeschreven bij de bond, alleen voor deze vereniging kan de speler uitkomen in regionale kampioen-schappen. Deze vereniging is tevens de verenging welke de speler vertegenwoordigd bij een ALV of andere bondsvergadering. De speler kan zich laten inschrijven bij meerdere verenigingen, echter via die vereniging wordt hij niet als bondslid ingeschreven. Spelers welke momenteel bij meerdere verenigingen zijn ingeschreven zullen door de NIOBB worden aangeschreven met het verzoek een keus te maken. Teams samengesteld uit spelers uit verschillende regio’s kunnen zich als voorheen inschrijven voor de NK. Dit voorstel is met meederheid van stemmen aangenomen.

Vertegenwoordiging bij bondsbijeenkomsten.
Door deze individualisering zal het aantal te vertegenwoordigen spelers voor een vereniging veranderen. Voorstel is het aantal stemmen naar rato van leden toe te wijzen, waarbij
· een vereniging van tot en met 30 leden 1 stem krijgt
· een vereniging met 31 t/m 60 leden 2 stemmen
· een vereniging met 61 t/m 90 leden 3 stemmen
· een vereniging met 91 t/m 120 leden 4 stemmen.
· Grotere verenigingen max. 5 stemmen krijgen.
Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Inschrijving van een vereniging als lid van de NIOBB.
Dit onderwerp omvat enige aanpassingen in de omschrijving kandidaat lid en lid. Dit voorstel tot inschrijving van een vereniging omvat ook aanpassingen, o.a. dient zij ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en de statuten dienen notariéel vastgelegd te zijn. In de plaats van domicilie dient men te beschikken over een vaste speelruimte met vastgestelde speeltijden.
Dit gaat problemen geven bij diverse verenigingen, o.a.’t Gooi en ’t Vechtdal. Door onvoldoende tijd is dit onderwerp niet ter stemming gekomen. De NIOBB heeft het verzoek van de vergadering dit verder te onderzoeken en op een later tijdstip te communiceren.
Verdere agendapunten van de vergadering.
Tevens door tijdgebrek kon de verdere agenda, w.o. Notitie Communicatie, vaststelling regionale activiteiten en regionale kampioenschappen niet meer worden behandeld. Deze onderwerpen zullen uitgebreid schriftelijk worden verwoord naar de verenigingen en op de eerstvolgende ALV geagendeerd.

Aanschaf matten.
Het bestuur NIOBB heeft toestemming gevraagd en gekregen de financiële mogelijkheden te onderzoeken tot aanschaf van max. indoor bowls 10 matten.
Organiseren van een Europees kampioenschap outdoorbowls
Het bestuur NIOBB heeft toestemming gevraagd en gekregen te onderzoeken of Nederland financieel in staat is de European Teambowls Champignonships Outdoor, georganiseerd door de European Bowls Union in 2011 in Nederland te organiseren.
Website.
Bij de rondvraag werd het verzoek gedaan de website meer aandacht kan klrijgen om meer een bowls website te laten zijn. Momenteel worden er meerdere andsere sporten op geplaatst. Dit wekt irritatie op bij sommige lezers. Hierbij is uitgelegd dat de website is opgezet om, met zo min mogelijk aansturing, dagelijk ververst en daardoor aantrekkelijker in aanzicht te kunnen zijn. Het krijgt aandacht.

We kunnen terugkijken op een ALV waarin onze leden laten merken geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen van de NIOBB. Het blijft helaas moeilijk bestuursleden te vinden voor commissies, immers onze leden hebben ook hun bemoeienissen bij hun eigen club. Echter, het bestuur van de NIOBB blijft zich inzetten de bowlssport te promoten.

Bloemendaal, 31 mei 2008