Kortverslag ALV
Zaterdag 3 november jongstleden is de ALV van de NIOBB gehouden. Een kort verslag vindt u hieronder.

Algemene Ledenvergadering NIOBB 3 november 2007

Op 3 november j.l. heeft de NIOBB haar ledenvergadering gehouden in de Meern, met een bijzonder goede opkomst. Deze vergadering stond in hoofdzaak in het teken van de behandeling van de begroting voor 2008.
Het NIOBB bestuur a.i. was aftredend, zij had van de leden op de bijeenkomst van 2 juni j.l. toestemming verkregen tot aan deze vergadering als ad interim bestuur op te treden.
Enkele punten van deze vergadering willen wij aanhalen:

Begroting 2008.
De voorzitter licht toe, dat de begroting opgesteld wordt volgens NOC*NSF format i.v.m. subsidie-aanvragen.
Vragen n.a.v. de begroting waren schriftelijk gesteld door
a. B.C. ’t Gooi door de voorzitter, de heer De Boer.
b. B.C. Eindhoven, de heer Roberts, penningmeester
c. I.B.C. Charlois, de heer Vincente, secretaris.
Voorts werd tijdens deze bijeenkomst mondeling overlegd over diverse kostenposten.
Opmerkingen waren er n.a.v. de kostenpost vrijwilligers bij de diverse rubrieken. In feite gaat het hier om stagiaires, die worden ingehuurd bij NOC*NSF. De penningmeester zal de benaming aanpassen. Tevens gaf hij toelichting op de post licenties en inschrijvingen. Op de ALV van mei 2008 zal hiervoor een voorstel worden geagendeerd.
De vraag van de re-allocatiegelden NOC*NSF kwam ook weer ter sprake. Hiermee wordt bedoeld de subsidie, die in enig jaar niet wordt benut voor topsport kan worden”meegenomen “ naar het daaropvolgende jaar.
Het contract NOS m.b.t. televisierechten loopt midden 2008 af.
Na de diverse opmerkingen werd de begroting 2008 goedgekeurd.

Communicatie
Enquête Vanwege het feit, dat het Bowls Magazine te laat was verspreid, de uitgever had (wederom) een excuus, kon de enquête tijdens deze ALV niet worden afgerond. Vele leden hadden na telefonisch overleg met het secretariaat alsnog het formulier ingevuld, de uiterste datum van inzending zal worden verschoven naar 17 november a.s., waarna het resultaat en de loting bekend zal worden gemaakt via de website en het infobulletin.
Bowlsmagazine De formulieren die reeds zijn ontvangen spreken van een voorkeur voor het behoud van het Bowlsmagazine.
Website Voor verbetering vatbaar, was de algemene opinie.
Infobulletin Men hecht grote waarde aan dit bulletin door het directe karakter. Het is echter gebleken, dat diverse regiobesturen niet adequaat reageren naar hun verenigingen. Besloten wordt dat het infobulletin in het vervolg direct naar de verenigingen en commissies wordt gezonden.
Bestuursverkiezing Tijdens deze ALV wordt een nieuw bestuur gekozen, t.w.
Voorzitter - Cor van Raaphorst
Vice-voorzitter – Leo Peter
Secretaris - Rita Schrijber
Penningmeester – Hanny Vroman
Algemeen bestuurslid– Corrie Windle
- Ton Harte
- Dion Forrer
Er waren geen tegenkandidaten, zodat een schriftelijke stemming niet van belang was.
Het bestuur zal met een z.g. dagelijks bestuur de actuele zaken behandelen. De namen van de algemene bestuursleden zijn u reeds bekend, Corrie Windle coördineert vanuit de T.C.,
Ton Harte vanuit de umpirecommissie en Dion Forrer vanuit de Cie. Topsport. Door deze constructie hoopt het bestuur goed te kunnen communiceren.
De voorzitter doet een dringend beroep op de verenigingen voor het vormen van een Commissie Breedtesport. De oproep naar de regiobesturen een kandidaat voor te dragen is helaas onbeantwoord gebleven.

Presentatie . De heren Wil Kleinhuis en Rob Wouters (regio Zuid-West) gaven een presentatie over contacten met de Gemeente Den Haag over de ontwikkelingen en aanleg van een gecombineerde kunststof baan met de korfbalvereniging Ons Eibernest te Den Haag.
Een goede promotie en mogelijkheden elders voor het creëren van buitenbanen.

Lid van Verdienste. De heer Jaap Lubout werd tijdens deze vergadering benoemd tot lid van Verdienste. De heer Lubout heeft zich sinds 1992 ingezet het bowls te promoten, landelijk, regionaal alsook via het Bowls Magazine. Hij zal zich hiervoor nog blijven inzetten. Tevens was hij betrokken bij de oprichting van de bowls clubs Best en Goirle. Kortom, een duizendpoot voor de bowlssport in Nederland.

Het NIOBB bestuur