Verslag ALV NIOBB
Op 2 juni j.l. heeft de NIOBB haar ledenvergadering gehouden in de Meern. Ondanks het feit, dat de NK Fours Outdoor ook op het programma stond was de opkomst zeer goed. Er stonden dan ook vele notities op de agenda,waarover een stem moest worden uitgebracht.

Enkele punten willen wij aanhalen:

Memo Bestuursverkiezing en Notitie Profielen NIOBB bondsbestuur.
Zoals u weet is het huidige NIOBB bestuur een ad interim bestuur. Zoals besproken in het Bestuurlijk Beleidskader, wat tijdens de ALV van november 2006 is aangenomen, dient het NIOBB bestuur het liefst uit 7 personen te bestaan.
We blijven trachten aanvulling te vinden voor het bestuur, hiertoe is een notitie Profielen NIOBB bondsbestuur samengesteld, waarin opgenomen de omschrijving van de taken.
Wij hopen van ganser harte dat er respons komt.
De aanwezige leden hebben het NIOBB bestuur a.i. toestemming gegeven de ad interim periode te verlengen tot aan de najaarsvergadering.

Notitie Commissie Structuur.
In de voorbereidende fase heeft het bondsbestuur een aantal malen vergaderd met een afvaardiging van regiobesturen en technische commissies. Dit heeft geresulteerd in 2 voorstellen, de ALV heeft de voorkeur uitgesproken voor het 2e voorstel, waarbij de volgende commissies blijven gehandhaafd: Technische Commissie, Umpire Commissie, Commissie Topsport, Redactie Commissie. Nieuw opgericht zal worden de Commissie Breedtesport. De commissie Tol en commissie Accommodaties worden opgeheven. Er wordt op zeer korte termijn gestart met de vorming van deze commissie, de regio’s zijn hiertoe benaderd, het is de wens van het NIOBB bestuur deze commissie te laten bestaan uit één afgevaardigde per regio.

Notitie Kwalificatie en Selectie.
De activiteiten van de topsport zijn na het aantreden van het NIOBB bestuur a.i.weer opgestart. Dit heeft geresulteerd in de samenstelling van een voorlopige selectie heren en dames. Hierop is nogal wat commentaar ontvangen van de betreffende spelers en anderen, waarop het bondsbestuur een werkgroep heeft gevraagd de gang van zaken te onderzoeken en een aanbeveling uit te brengen, geresulteerd in deze notitie.
Deze werd unaniem door de ALV aangenomen. In de toekomst zal de ranking van de wedstrijdspelers, behaald bij de NK’s singles, pairs en mix pairs, volgens een vastgesteld systeem worden gehanteerd bij uitnodiging voor de nationale selectie. In de commissie Topsport mogen geen personen zitting hebben, die deel zullen uitmaken van een uit te zenden team.

Nota Topsport
Het NOC*NSF is gevraagd de nota Topsport, die reeds was voorbereid ten tijde van het vorige NIOBB bestuur, te actualiseren. In samenspraak met de Cie. Topsport is deze nota opgesteld en voorziet in het programma van topsport tot het jaar 2010. In combinatie met de notitie als bovengenoemd zullen de lijnen worden uitgezet. Hiertoe zal de huidige selectie, die deelneemt aan de Atlantic Games in juli .a.s. te Schotland, na dit toernooi worden ontbonden.
Een aantal verenigingen hebben tegen de Nota Topsport gestemd. De toelichting, dat de subsidie topsport NOC*NSF alleen voor topsport geldt was moeilijk uit te leggen.

Financieel jaarverslag 2006
Op een enkele opmerking na werd deze goedgekeurd, de kascontrolecommissie heeft tijdens deze vergadering decharge verleend aan het bestuur.
Jaarverslagen
De jaarverslagen van de diverse disciplines zijn alle ter kennisname aangenomen.

Het NIOBB bestuur a.i.