Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Verslag ALV 2 juni 2012
Verslag van de Algemene Ledenvergadering NIOBB zaterdag 2 juni 2012
AC Restaurant te De Meern.
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Afgevaardigden van 19 verenigingen. Andere aanwezigen ereleden, leden van verdienste, vertegenwoordigers regio’s volgens de presentielijsten.
Tevens aanwezig mevr. Marianne Jongsma van het NOC*NSF .
NIOBB bestuur: Jan Lenselink, voorzitter, Ton Harte, Rita Schrijber, Peter Snel (a.i.)

1. Opening door de voorzitter
Om 10.30 uur opent de voorzitter, de heer Jan Lenselink, de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezige afgevaardigden verenigingen, leden van verdienste en vertegenwoordigers regio van de NIOBB.
Een speciaal welkom voor mevr. Marianne Jongsma van het NOC*NSF, speciaal belast met de coördinatie van het traject “Sport en Bewegen in de Buurt” .

a.Toelichting op project “Sport en Bewegen in de Buurt”- NOC*NSF.
Aansluitend op de opening van deze vergadering geeft zij met een presentatie toelichting over de werkwijze bij het NOC*NSF voor dit traject. Het is een complex programma, dat gevolgd dient te worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze sport impuls subsidie aanvrage
wordt geformeerd in samenwerking met sportverenigingen in de buurt. Met een onderliggend advies van de Gemeente wordt deze aangevraagd bij het NOC*NSF en wordt gecoverd door het Ministerie van Sport. Mevr. Marianne Jongsma zal haar format door zenden aan de NIOBB, de verenigingen zullen deze per e-mail ontvangen.
Zij wordt hartelijk bedankt voor haar presentatie en toelichting.
Dhr. Burgers (BCO) merkt op n.a.v. deze presentatie, dat hij met zijn vereniging al een project heeft opgestart in de regio Utrecht. Hij geeft uitleg over de wijze van aanpak.
Dhr. Lenselink(BB) licht toe, dat dergelijke projecten op de Sportmenukaart (NOC*NSF) worden geplaatst en vermeldt, dat bowls verenigingen advies kunnen krijgen bij de NIOBB hoe het project aan te pakken. Voorheen verliepen de aanvragen via de NIOBB, in het nieuwe plan dienen de verenigingen dit zelf te doen bij het NOC*NSF, nogmaals, met medeweten van de plaatselijke Gemeente. De Gemeente verstrekt dus de subsidie niet, maar dient op de hoogte gesteld te worden. Wel heeft de Gemeente de benodigde informatie m.b.t. sportverenigingen, die voor samenwerking in aanmerking zou kunnen komen, dan wel bij Sportservicebureaus in de regio.
Tevens meldt hij, dat de NIOBB in dit kader contact heeft met de Kon. Nederlandse Korfbalbond. Een voorstel tot samenwerking met de NIOBB in de vorm van een combinatie lidmaatschap wordt later deze vergadering behandeld.
Dhr. Ralph de Rooij (BCO) heeft in dit kader in Deventer bij een korfbalclub een clinic bowls gegeven, waaraan 17 personen deelnamen.

2. Vaststellen agenda
Toevoegen op verzoek van dhr. De Rooij punt 9 a. Nieuwe opzet NK’s. Verder agenda conform.

- 1 -

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken, de mededelingen zijn bij de opening genoemd.
Dhr. Lenselink (BB) memoreert, dat de activiteiten bij de NIOBB wel volgens plan verlopen, echter door gebrek aan kader wel wat langzaam.
Samenwerking andere bonden. Pretendeerde in voorgaande jaren het NOC*NSF samenwerking te zoeken met andere sportbonden in een z.g. cluster, hiervan komt weinig terecht. Zoals bekend had de NIOBB contact gezocht met de NJBB (Jeu de Boules Bond), echter de samenwerking met de Ned. Biljart Bond, waarmee een bondsbureau gevormd zou moeten worden, stagneert. Onlangs werd een schrijven ontvangen, dat de NJBB de samenwerking met alle sportbonden opschort.
Hiertoe heeft het NOC*NSF zelf de leiding genomen om te komen tot een “shared service centre”,
bemand met 2-3 beroepskrachten, ook voor de NIOBB. Hierover heeft de voorzitter deze maand een gesprek, in de najaarsvergadering volgt meer informatie. Geplande start voor dit centre 2013.
Sportagenda NOC*NSF 2012 – 2016
In het kader meer mensen aan het sporten te krijgen is deze sportagenda samengesteld, ook de NIOBB dient aan de gestelde criteria te voldoen voor het verkrijgen van subsidies.
1st Dutch Open.
Dhr. Lenselink (BB) brengt de complimenten over naar de Stichting, die het 1e Dutch Open heeft georganiseerd. Dit eerste internationale bowls toernooi in Nederland is wereldwijd goed ontvangen, een zeer groot succes.

4. Verslag ALV 19 november 2011, 2e versie.
Tekstueel geen opmerkingen. N.a.v. het verslag:
Dhr. Lenselink(BB) geeft uitleg over de gecorrigeerde 2e versie van het verslag.
Het bestuur van BC Oudenrijn had bezwaar tegen een opmerking, geplaatst in het 1e verslag.
Na een zeer constructief gesprek met het bestuur is de tekst aangepast en verzonden naar de verenigingen en regiobesturen.
N.a.v. het verslag:
Aanschaf nieuwe matten. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij en toegekend door het NOC*NSF.
Medailles bij een NK.
Dhr.vdBerg (BC Woods) juicht het besluit toe, dat bij een NK weer medailles worden uitgereikt
aan de finalisten nrs. 3 t/m 8. Wel zou hij de nummering er graag weer op vermeld zien.
De werkgroepen zal om advies worden gevraagd.
Werkgroep Topsport. Helaas is hierin nog geen vooruitgang geboekt, wel is een aantal mensen gepolst. Tot die tijd bepaalt het bondsbestuur waar mogelijk het beleid.

Na deze opmerkingen en discussies worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

5. Bespreking en vaststelling jaarverslagen 2011 secretaris en regio’s.
Jaarverslag secretaris 2011.
Correctie: Niet mw. Schaft maar mw. Copier heeft deelgenomen aan de WK Indoor te Wales.
Dhr. Lubout (Lid v. Verdienste) dankt de secretaris voor het uitgebreide jaarverslag.
Jaarverslagen regio’s. Van regio Twente-Salland, regio West, regio Zuid zijn prima verslagen ontvangen. Er zijn geen opmerkingen, dank aan de besturen van de regio’s voor hun inzet.

a. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement.
In het kader van het ontwikkelen van het beleid seksuele intimidatie wil het bestuur het tuchtrechtreglement seksuele intimidatie onderbrengen bij het instituut voor de tuchtrechtspraak.

- 2 -
De andere vormen van tuchtrechtspraak heeft de NIOBB bij dit instituut reeds ondergebracht en deze gang van zaken is ook in de statuten vastgelegd. Bij de bespreking van dit onderwerp bleek dat het huishoudelijk reglement dateert uit 1998 en ontzettend verouderd is.

Het bestuur vraagt tijdens deze vergadering toestemming voor de volgende acties:
a. Het voorbereiden van een statutenwijziging, waardoor het tuchtreglement seksuele intimidatie ondergebracht kan worden bij het Instituut voor de Sportrechtspraak.
b. Het (laten) opstellen van een nieuw huishoudelijk reglement dat aansluit bij de Statuten.
Het bestuur is voornemens om Sport & Zaken (NOC*NSF) te vragen hiervoor een deskundige ter beschikking te stellen. Deze kan voor 6 dagdelen – om niet - worden ingehuurd.
Dhr. Groen(regio Zuid) adviseert het bondsbestuur een machtiging hiervoor te geven.
Dhr. Burgers(BC Oudenrijn) merkt op, dat er een flink prijskaartje hangt aan wijziging van Statuten.
Mogelijk dat kan worden voorzien in het nieuwe huishoudelijk reglement.
Dhr. Lenselink(BB) zegt de leden toe de zaken nauwkeurig te onderzoeken. Men gaat akkoord.

b.Aanstelling vertrouwenspersoon seksuele intimidatie.
Zoals eerder aangekondigd heeft de heer Dion Forrer zich beschikbaar gesteld als vertrouwenscontactpersoon in het kader van het beleid seksuele intimidatie. De heer Forrer kennen wij als vm. bestuurslid, hij is werkzaam als jeugd- en gezinscoördinator in Amsterdam Zuid-Oost en heeft brede ervaring op psychosociaal gebied. Het bondsbestuur beveelt hem van harte aan.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met zijn benoeming.

6. Financiën.
a. Vaststelling financieel jaarverslag 2011, aanpassing begroting 2012.
Het woord wordt gegeven aan de penningmeester, dhr. Ton Harte. Hij geeft enige toelichting op het financiële jaarverslag, m.n. dat voor Topsport geen subsidie meer wordt verstrekt ondanks het feit,
dat de NIOBB inmiddels zich weer topsportbond 1* mag noemen. Dit houdt in dat
wedstrijdspelers die Nederland vertegenwoordigen op buitenlandse toernooien, heel veel zelf betalen.
Wel wordt dit jaar wat geld vrijgemaakt de dames naar het WK te Australië uit te zenden, er is een klein bedrag topsport gerealloceerd (verschoven naar een volgend jaar met toestemming NOC*NSF).
Dhr. Groen (regio Zuid) vraagt zich af wat er gebeurt als de pot helemaal leeg is en wij niet deelnemen aan internationale toernooien.
Dan betalen de spelers nog meer zelf, aldus dhr. Harte. Internationale deelname blijft belangrijk.
Dhr. de Rooij(werkgroep Indoor) merkt op, dat PR wat dat betreft wel hoge prioriteit heeft en dat de
1e Dutch Open een hele goede PR kreeg wereldwijd. Wanneer niet meer wordt deelgenomen aan
Internationale toernooien heeft het geen zin de bowlssport te promoten.
Dhr.vd.Berg (BC Woods) benadrukt, dat deelname belangrijk blijft Nederland op de kaart te houden als bowls natie . Hij heeft dit ervaren m.n. in Cyprus bij de Atlantic Championsships.
Wel zou hij graag zien dat er meer geld vrij komt voor de breedtesport om m.n. schoolprojecten
te stimuleren zoals in Apeldoorn is gebeurd. Hij vraagt zich af of de demonstratiekar nog is in te zetten, deze is thans in slechte staat.
Mw. Windle(LBKB Kinnehim) merkt op, dat bij niet deelnemen internationaal het geen zin heeft lid te zijn van World Bowls, WIBC en de EBU. Denk hierbij ook aan spelregelkennis, opleidingen, umpires enz. Het zou het begin van het einde zijn van bowls Nederland, aldus mw. Windle.
Dhr. Groen(regio Zuid) merkt op, dat we met elkaar moeten beslissen hoe de gelden te besteden.
Dhr. Harte (BB) stelt dat door het opzeggen van 3 verenigingen de subsidie NOC*NSF voor algemeen functioneren wat lager gesteld is.
Dhr. Lenselink(BB) merkt op, dat door de nieuwe strategie NOC*NSF dit bedrag gelukkig weer omhoog gaat.

- 3 -
Dhr. Lubout (Lid v.Verdienste) juicht het toe, dat gezien de agendering per heden een nieuw bestuurslid PR aan zal treden, er is veel te doen!
Dhr.vd.Berg (BC Woods) vraagt zich af waarom bij de liquide middelen er nog een flink saldo
(€ 3.098,--) op regio Midden staat. De regio is slapende, zoals het bestuur zelf aangeeft.
Dhr. Harte(BB) licht toe, dat de regiorekeningen bij de RABO bank worden gereguleerd.

Aanpassing begroting 2012.
De begroting 2012 is aangepast vanwege het feit, dat het aantal leden lager is uitgevallen dan begroot.
Voorts was de subsidie “algemeen functioneren extra”in eerste instantie hoger aangegeven door het NOC*NSF.

b. Kascontrolecommissie met dechargeverlening bestuur.
Dhr. Harte(BB) memoreert de aangename gesprekken, die hij heeft gevoerd met de leden van de kascontrolecie., dhr. Burgers(BCO) en dhr. Roberts(BC Eindhoven). Helaas was de heer Schreutelkamp door ziekte verhinderd.
De penningmeester heeft de diverse aanbevelingen van de leden verdisconteerd in het jaarverslag.
Dhr. Burgers (BCO) beaamt dit en bevestigt de opmerking van dhr. v.d. Berg (BC Woods)
over het saldo van Regio Midden. Tevens had hij een opmerking over een verstrekt voorschot, wat uitstaat en waar geen ondertekende verklaring voor is. Hierin zal worden voorzien.
Dhr. Burgers beveelt de aanwezigen aan de aanbevelingen van de kascontrolecie. over te nemen en het bondsbestuur decharge te verlenen. Men gaat unaniem akkoord.
Voor het vele werk biedt dhr. Harte dhr. Burgers een presentje aan.
De kascontrolecommissie blijft in dezelfde samenstelling voor het volgende jaar nog in functie.

7. Vacatures.
a. Bondsbestuur – Benoeming dhr. Peter Snel, lid Pers & PR.
Tijdens de ALV van 19 november 2011 bood de heer Peter Snel zich spontaan aan zitting te nemen in het bondsbestuur, hetgeen met luid applaus werd gehonoreerd. Zijn CV is voorgelegd aan de sollicitatiecommissie, welke nog steeds in functie is, zolang het bondsbestuur niet compleet is.
Unaniem werd dhr. Snel door de commissieleden aanbevolen. Sindsdien heeft hij op a.i. basis
de bestuursvergaderingen bijgewoond.
Dhr. Snel ,voorzitter van EHBV, stelt zich voor aan de aanwezigen met een korte CV en krijgt het volle vertrouwen !
Hij zal zich inzetten voor een compleet communicatieplan, zowel intern als extern met hoge prioriteit voor een nieuwe website (voorbereidingen zijn in vergevorderd stadium), folders, clubinfo enz.
Zijn gegevens zullen op de site worden vermeld.

7. Samenwerkingsovereenkomst Kon. Ned. Korfbalbond
Het is bekend, dat het NOC*NSF de kleine bonden aanspoort tot samenwerking. Dit heeft destijds geleid tot contact met de NJBB. Deze samenwerking stagneert en is recent door de NJBB volledig opgezegd. Het contact met de Kon.Ned. Korfbalbond heeft wel geleid tot een intentie voor samenwerking.
Dhr.Lenselink(BB) geeft hierop een toelichting. Door terugloop van leden voorziet men een
gecombineerd lidmaatschap. Wanneer korfballen niet meer mogelijk is zou men bowls kunnen gaan spelen. Het lidmaatschapgeld wordt dan gedeeld.
Dhr.vdPloeg (‘t Vechtdal) adviseert dan te spreken van verenigingsgeld i.p.v. bondsgeld .
Dhr. de Rooij(werkgroep Indoor) licht nogmaals toe hoe hij bij korfbalvereniging Combifit te Deventer een clinic bowls heeft gehouden.

- 4 -Dhr.vdBerg(BC Woods) zegt in Apeldoorn contact heeft opgenomen met een korfbalclub, maar
er is weinig activiteit. Dhr. Lenselink zal informeren, hij beaamt dat de contacten stroperig verlopen.
Dhr.Burgers (BCO) vraagt zich af hoe het dubbellidmaatschap wordt ingevuld. Hij geeft een voorbeeld hoe deze ontwikkeling op dit moment in regio Utrecht speelt, men wil dat ouderen blijven sporten en bewegen.
Dhr.Lenselink(BB) licht toe, dat details nog moeten worden besproken. Beide sporten verliezen geen leden bij deze invulling.
Mw. Windle (LBKB Kinnehim) vraagt zich af of samenwerking bindend is. Op dit moment
is het contact met de korfbalvereniging te Haarlem op het gemeenschappelijke veld verstoord.
Hierbij zal een regiocoach goede diensten kunnen bewijzen.
Dhr. Lubout (Lid v.Verdienste) valt op dat de NIOBB zich richt op de senioren. Echter
onlangs ervaarde hij, dat een oma haar kleinzoon meenam en deze zeer enthousiast was.
Dhr. Lenselink (BB) benoemt senioren i.v.m. de toe te kennen subsidies, maar we blijven ons inzetten jeugdigen aan te trekken.
Mw.Veldhuis(BC Woods) adviseert ook samenwerking te zoeken met de tennisbond, bowls is een goed alternatief als tennis niet meer gaat. BC Woods speelt in een tennishal, de tennissers weten echt niet wat bowls inhoudt. Dus PR!

Resumerend steunt de ALV de intentie tot samenwerking met de Kon. Ned. Korfbalbond.

9 a. Nieuw opzet Nederlandse Kampioenschappen.
Dhr. de Rooij (Werkgroep Indoor) geeft aan in samenwerking met werkgroep Outdoor een plan uit te werken het NK format te veranderen. De NK’s zullen in de regio’s verspreid blijven georganiseerd. Het is een groot succes, de inschrijvingen zijn aanzienlijk hoger.
Wel wordt overwogen een voorronde te houden in de regio’s. Hierover ontstaat enige discussie hoe dit in te kleden, dan wel een toernooi aan te wijzen als voorronde.
Dhr. Groen (regio Zuid) adviseert dit bij de TC’s regio neer te leggen, echter regio Zuid is in de gelukkige omstandigheid een goed functionerende TC te hebben.
Laten we goed met elkaar communiceren, aldus dhr. Groen. Samenwerking hierin is zeer belangrijk.
Dhr. de Rooij (Werkgroep Indoor) vraagt voor dit specifieke onderwerp ondersteuning in de werkgroep met een z.g. denktank.
Dhr.v.d. Berg (BC Woods) biedt ondersteuning voor regio Twente-Salland/ Veluwe.
Dhr. Frost (OSV Breda) zal zijn archief raadplegen m.b.t. format NK’s en contact houden met dhr. de Rooij.

Planning Ned. Kampioenschap Indoor seizoen 2012/2013.
Dhr. de Rooij zal de planning spoedig doorgeven. Zal meteen op de site worden vermeld.
Dhr. Kruijer(Haarlem Bowls) vraagt in toekomst vroegtijdig gewenste data door te geven, dan is veel te regelen in Haarlem.
Dhr. Helmer (BC Tilburg) zou graag planning data op langere termijn zien.

9. Aanpassing kledingreglement.
Toestemming wordt gevraagd het kledingreglement zodanig te mogen aanpassen een grijze broek/rok uitsluitend te bestemmen voor umpires. Wedstrijdspelers dragen wit, World Bowls keert ook terug naar wit. Men heeft geen bezwaar. Kledingreglement wordt aangepast.

10. Rondvraag
Coachcursus. Iedere vereniging heeft een DVD en boekwerk ontvangen na de coachcursus in januari j.l. Er zijn nog enkele setjes beschikbaar voor € 15.--, aan te vragen bij Dhr. Harte.
In het najaar zal deze cursus een vervolg krijgen. De secretariaten zijn benaderd voor inventarisatie.

- 5 -


NK poule-indeling.
Dhr.vdBerg (BC Woods) vraagt de werkgroepen rekening te houden met aantal spelers van dezelfde vereniging in één poule. Men zal hier aandacht aan geven.
Bij beperkte inschrijving NK triples - fours kan het format mogelijk worden gewijzigd, aldus dhr. Harte.
1e Dutch Open te Haarlem.
Mw. Windle(LBKB Kinnehim) bedankt het bestuur voor de support gegeven aan het 1e Dutch Open Bowls Toernooi dat in mei j.l. is gehouden te Haarlem. Dit toernooi krijgt zeker een vervolg.

9. Sluiting.
Om 12.45 uur wordt de vergadering gesloten.
Dhr. Lenselink dankt alle aanwezigen voor hun meedenken en hun inbreng. Hij wenst een ieder een goede reis en wel thuis.
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's