Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Verslag ALV 28 mei 2011
Verslag van de Algemene Ledenvergadering NIOBB zaterdag 28 mei 2011
De Schalm te De Meern.

__________________________________________________________________________________
Aanwezig: Afgevaardigden van 22 verenigingen. Andere aanwezigen ereleden, leden van verdienste, vertegenwoordigers regio’s volgens de presentielijsten.
NIOBB bestuur: Leo Peters, plvv. Voorzitter , Dion Forrer, Ton Harte, Rita Schrijber.
Tevens aanwezig de heer Jan Lenselink, kandidaat voorzitter.

1. Opening door de plv. voorzitter
Om 10.40 uur opent de plv.voorzitter, de heer Leo Peters, de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezige afgevaardigden verenigingen, leden van verdienste en vertegenwoordigers regio van de NIOBB.
Hij memoreert, dat deze vergadering een aanzet gaat geven tot een nieuw bondsleven, gezien de voorgeschiedenis en de opdracht aan het nieuwe bondsbestuur, welke tijdens deze vergadering gekozen zal gaan worden.
Verenigingen, met eenzelfde doelstelling komen al snel tot samen iets organiseren en vervolgens tot afspraken samen te blijven werken. Samenwerken in verband betekent meer mogelijkheden scheppen en daardoor een toegevoegde waarde kunnen benutten. Wanneer we nu kijken naar de situatie binnen de NIOBB, zien we dat de bowls verenigingen samen de bond vormen en dat betekent een toegevoegde waarde, de bond kan meer dan een vereniging. Omdat alleen de verenigingen stemgerechtigd zijn is duidelijk, wie zeggenschap heeft, wie het beleid bepaalt en de eindverantwoording draagt. Het bondsbestuur heeft hierdoor als eerste de opdracht de toegevoegde waarde om te zetten in activiteit als bestuurskracht, leiding geven en beheren. Tot die opdracht hoort ook zoeken en installeren van ondersteunende diensten als een umpirecommissie, werkgroepen, regiobesturen. M.n. de regiobesturen hebben een flinke toegevoegde waarde. Gezamenlijk staan we voor de organisatie van toernooien, de NK’s en deelname aan EK’s en WK’s. Dit alles is verwoord in het organisatie ontwikkelplan 2010, welke tijdens de ALV van november 2010 is aangenomen. Bij de stukken van deze vergadering was tevens de besluitenlijst toegevoegd , t.w. afhandeling van de opdracht van de ALV. Het dagelijks bestuur a.i. is in november j.l. verzocht haar taak langer waar te nemen en de toen ingestelde selectiecommissie ter zijde te staan. Met een nieuw bestuur maken we een nieuwe start.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mededelingen. Er zijn geen mededelingen. De beoogd voorzitter werkgroep Indoor, dhr. Ralph de Rooij, is door werkzaamheden verhinderd deze ALV te bezoeken.
Agenda. Bij punt nr. 5 c. dient men te lezen - kascontrolecommissie – vacatures.
Ingekomen stukken.
a. BCO – inzake organisatie NK Fours en onduidelijkheid m.b.t. selectie topteams.
b. ABC – inzake bestuurssamenstelling, werkgroep topsport , organisatie NK Fours en financiële zaken.
Onderwerpen die zijn geagendeerd zullen gelijktijdig worden besproken, de andere punten zullen bij de rondvraag worden behandeld.

Op de vraag van dhr. Schreutelkamp (BC Woods) of de penningmeester een e-mail had ontvangen m.b.t. vragen over het financieel jaarverslag 2010 moest ontkennend worden geantwoord.
Er stond duidelijk op de agenda vermeld stukken bij het secretariaat aan te bieden.

3. Verslag ALV 27 november 2010.
Er worden geen opmerkingen geplaatst.
Tekstueel blz. 4: Men leze dhr. Belshof (BC Haaksbergen) en niet dhr. Beltman.
Verder worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.

4. Bespreking en vaststelling jaarverslagen 2010 secretaris en regio’s.
Jaarverslag secretaris. Geen opmerkingen.
Jaarverslag Regio Twente/Salland. Geen opmerkingen.
Tot groot genoegen is in deze regio recent weer een bestuur gevormd.
Jaarverslag Regio Zuid. Geen opmerkingen. Ook de Technische Commissie regio Zuid heeft haar jaarverslag bijgevoegd. Hulde voor deze goede verslaglegging aan bestuur regio Zuid.
Regio West. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag uitgereikt. Geen opmerkingen.
Regio Midden. Hier hebben geen activiteiten plaatsgevonden, derhalve geen jaarverslag.
Regio Zuid-West op non actief.

5. Financiën.
a. Vastelling financieel jaarverslag 2010.
Hierbij neemt dhr. Ton Harte het woord. Hij licht toe, dat er gelukkig nog een extra subsidie
NOC* NSF ons is toebedacht, welke is verwerkt in het financiële verslag in afbouwregeling topsport € 3000,--. Totale reserves € 13.000,--.
Enkele onderwerpen worden nader besproken.
Voorschot Stichting City- Bowls Haarlem. Ter voorbereiding van een te vormen Stichting voor de organisatie van het EK 2011 te Haarlem is aan deze Stichting een renteloze lening verstrekt van
€ 500,--. Zoals bekend is het EK verplaatst naar Portugal. Het bedrag wordt door de Stichting dit jaar terugbetaald aan de NIOBB.
Organisatie NK´s. Graag wil men een overzicht van kosten NK´s indoor en outdoor. De penningmeester zal een nadere uitwerking hiervan nazenden. Wel merkt hij op, dat door minder inschrijvingen bij Indoor NK´s het afgelopen seizoen de zaal te laat is geannuleerd, wat extra kosten met zich meebrengt.
Dhr. Schreutelkamp (BC Woods) heeft enkele opmerkingen m.b.t.. de plaatsing van de cijfers, waardoor enige onduidelijkheid bij diverse posten. Tevens staan er enkele schrijffouten in,
hetgeen hij betreurt. Hij pleit voor een goede kascontrole, de presentatie op deze wijze vindt hij NIOBB onwaardig. Tevens merkt hij op, dat in de organisatiekosten bond een verschil is opgetreden, hij pleit ervoor gelijke bedragen te hanteren.
Dhr. Reinders (ABC) merkt op, dat dit wel het geval is, maar dat 1 op 1 alles goed genoemd is.
Dhr. Wierstra (BC Gaasperdam) spreekt van wat missers, echter niemand is tekort gedaan.
Dhr. Burger( BC Oudenrijn) merkt op, dat ook hij dit heeft geconstateerd in het exploitatieoverzicht, maar dat uiteindelijk de cijfers kloppen. Hij is blij met het positieve resultaat.
Dhr. Jansen ( Regio Zuid) kent de opgevoerde rekening-courant van regio Zuid niet.
Dhr. Roberts(BC Eindhoven) licht toe, dat deze niet meer bestaat en is opgenomen in het exploitatie-overzicht.
Tevens pleit hij ook voor een goede kascontrole, die dergelijke onvolkomenheden dienen te melden.
Dhr. Schreutelkamp (BC Woods) stelt voor de najaars ALV vroeger te houden ter bespreking van de voorlopige begroting, welke dan definitief kan worden vastgesteld. Dit is een moeilijke zaak door
subsidies NOC*NSF, die moeten worden verwerkt.

Tevens vroeg hij zich af of het bondsbureau nog geagendeerd staat. Besprekingen hierover zijn nog steeds gaande met de Jeu de Boules Bond i.v.m. clustervorming.
Dhr. Reinders (ABC) merkt op, dat m.b.t. de voorlopige begroting al meerdere discussies zijn geweest en destijds is afgesproken, dat bij grote verschillen dit vooraf zou worden vermeld.
Tevens heeft hij destijds een opzet begroting gezonden, echter de NIOBB dient te werken volgens richtlijnen NOC*NSF.
Dhr. Roberts (BC Eindhoven) vindt dit alles een taak van de kascontrolecommissie. Er is een goede handleiding van het NOC*NSF, waarin deze taken zijn vastgelegd.
Dhr. Jansen (BV Oud-Beijerland)vraagt of de NIOBB beschikt over een goed boekhoudprogramma.
Dit is recent aangeschaft, waardoor implementatie kan plaatsvinden bij de Jeu de Boulesbond (clustervorming) en ondersteuning gegeven kan worden bij regulering van de cijfers. Voordien heeft de NIOBB altijd gebruik gemaakt van een boekhoudkantoor (v.d. Abbeelen te Haarlem).
Dhr. Peters (BB) begrijpt de onrust op dit moment over de presentatie en boekingen en pleit voor goede afspraken en instelling van een financiële commissie, waarop wij al jaren wachten.
Voorlopige begroting 2011 definitief.
Dhr. Schreutelkamp (BC Woods) merkt op, dat de voorlopige begroting 2011, behandeld tijdens de ALV van november 2010 niet definitief is aangenomen.
Naar aanleiding van de gevoerde discussies tijdens deze ALV en het feit, dat er geen veranderingen zijn opgetreden wordt de voorlopige begroting 2011 definitief vastgesteld.

b. Kascontrolecommissie met dechargeverlening bestuur.
Hierna neemt dhr. van Raaphorst, als plvv. lid van de kascontrolecommissie het woord.
Door omstandigheden was dhr. de Boer (BC ´t Gooi) niet in de gelegenheid.
Op donderdag 19 mei j.l. heeft hij samen met dhr. Bolhaar kascontrole gehouden. Kascontrole houdt in het controleren van de boekingen ontvangsten en uitgaven. Zij concluderen, dat de penningmeester alles goed heeft geboekt. Met goedkeuring van de ALV mag deze controle
als vervanging dienen van een accountantsverklaring.
Dhr. Roberts (BC Eindhoven) merkt op, dat in het programma NOC*NSF staat dat de boekingen identiek moeten zijn bij het noemen van het eindresultaat.
Dhr. Burger (BCO) pleit nogmaals voor een structureel programma bij reglement zoals NOC*NSF aangeeft.
Dhr. Helmer (BC Tilburg) kan het hiermee volledig eens zijn.

Na deze discussie stelt de commissie voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. Men gaat unaniem akkoord.

c. Kascontrolecommissie - vacatures.
Tijdens deze vergadering wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden.
Dhr. Schreutelkamp (BC Woods) en de heer Burger (BCO) vormen de nieuwe commissie, dhr. Roberts (BC Eindhoven) is reserve.

6. Technische Zaken.
a. Organisatie NK´s indoor seizoen 2011/2012.
In de toelichting op de agenda wordt weergegeven, dat sporthal de Trits te Baarn en het materiaal een NK onwaardig is. Het bondsbestuur heeft als toetsing een brief uit laten gaan naar de verenigingen met het verzoek mogelijkheden te onderzoeken een NK te kunnen organiseren, wat spreiding in het land mogelijk maakt met een goede promotie van de bowlssport. Hierop is door 4 verenigingen positief gereageerd.

Dhr. Groen (regio Zuid) reageert fel naar het bondsbestuur a.i., dat het regiobestuur hierover niet is geďnformeerd, immers het Regiobestuur is verlengstuk van de NIOBB.
Dhr. Peters (BB) licht toe dat het een toetsing betrof .
Dhr. Groen heeft gelijk, regio´s dienen op de hoogte te zijn, waarvoor excuses.
Dhr. Brama (BC Almelo) pleit voor meer inbreng regio en minder bond gezien zijn ervaring bij het NK triples te Almelo. Echter recent is aldaar een regiobestuur, waardoor destijds geen aanspreekpunt.
Hierna ontstaat toch een zeer heftige discussie regio Zuid/bondsbestuur a.i. concluderende dat de samenwerking stroef en onduidelijk verloopt. Regio Zuid vond een kennismakingsafspraak, voorafgaand aan deze ALV met de beoogd nieuwe voorzitter niet ter zake doende tot aan deze ALV
na verkiezing van een nieuw bestuur.

Op voorstel van dhr. Helmer (BC Tilburg) wordt de vergadering geschorst voor een korte koffiepauze, waarna om 12.20 uur de vergadering wordt hervat.

Zoals gezegd, 4 verenigingen zich hebben aangemeld een NK te kunnen organiseren , t.w. BC Almelo, Enschedesche B.V., SOV Breda en BC Oudenrijn . De nieuw te vormen Werkgroep Indoor
zal de organisatie uitwerken , inspraak van de regiobesturen zal ter harte worden genomen. De aanwezigen gaan akkoord met deze nieuwe benadering.
Dhr. Burger (BCO) pleit voor snelle actie i.v.m. reservering sporthal.

7. Vacatures.
a. Bondsbestuur. Verkiezing en benoeming kandidaten bondsbestuur.
De Commissie Onderzoek Toekomst NIOBB had per november 2010 haar taken afgerond. Hierna is een sollicitatiecommissie gevormd, die ondersteund door de heer Henk Slikker van The First Step. nu
diverse sollicitatierondes heeft gehouden en advies uitgebracht bij het selecteren van bestuursleden
en leden werkgroepen. Er werd gezocht naar 2 kandidaten buiten de NIOBB, een voorzitter en een penningmeester via Sport & Zaken, onderdeel van het NOC*NSF.
Men is erin geslaagd een voorzitter aan te trekken in de persoon van de heer Jan Lenselink. Deze stelt zich voor aan de aanwezigen met een korte levensloop en licht de ambities toe, die hij beoogt met het voorzitterschap. Zijn zoon, werkzaam bij het NOC*NSF, ons wel bekend, attendeerde hem op het NIOBB-voorzitterschap. Met de vervroegde uittreding leek het hem een goede invulling.
Dhr. Helmer (BC Tilburg) vindt het jammer, dat er bij de stukken geen c.v. van dhr. Lenselink zat, waarop deze hoopt met zijn toelichting de aanwezigen voldoende te hebben geďnformeerd.
Voorts wordt voorgesteld mevr. Rita Schrijber te herbenoemen als secretaris en de heer Ton Harte als penningmeester, in tijdelijke functie totdat een externe penningmeester is gevonden.
Afd. Sport & Zaken van het NOC*NSF doet nog steeds pogingen deze te vinden.
Voorgesteld wordt de volgende kandidaten te benoemen in het bondsbestuur:

Jan Lenselink, voorzitter.
Rita Schrijber, secretaris.
Ton Harte, penningmeester (tijdelijk)

Men kiest unaniem voor de genoemde kandidaten, waardoor hun benoeming een feit is.

b. Werkgroepen NIOBB. Benoeming kandidaten.
Werkgroep Indoor.
Voorgesteld wordt de heer Ralph de Rooij te benoemen als voorzitter, de heer Frans Roberts als wedstrijdleider. Men gaat akkoord. De werkgroep zoekt nog kandidaten.

Werkgroep Outdoor.
In verband met de aanvang van het NK Outdoor programma is deze commissie a.i. reeds gestart met haar werkzaamheden. Voorzitter mevrouw Corrie Windle. Leden: dhr. Theo Bellaart, Mw. Betty Schiltman, Rita Klasen en Mieke v. Raaphorst. Men gaat akkoord.
Werkgroep Shortmat.
De heer Roberts stelt zich hiervoor beschikbaar wanneer dit wordt opgestart. Deze discipline bevindt zich in een oriënterende fase.

Dhr. Peters (BB) stelt, dat wij verheugd zijn deze werkgroepen te mogen installeren, echter er wordt nog steeds gezocht naar vrijwilligers. Derhalve blijft de sollicitatiecommissie, t.w. mevr. Windle, dhr. v.d. Berg en dhr. Belshof, nog in functie.
Voor het bondsbestuur wordt nog gezocht naar een functionaris technische zaken en topsport.
Werkgroepen : men denke aan umpirezaken, breedtesport, p.r., wedstrijdzaken, topsport.
Dhr. Helmer (BC Tilburg) adviseert Sport & Zaken ook hiervoor te vragen voor bemiddeling.

8. Rondvraag.
NK Fours. Het outdoor seizoen is van start gegaan met deze discipline. De NIOBB tracht
het fours systeem weer op de kaart te krijgen, immers in alle bowls spelende landen is dit een belangrijk onderdeel van de toernooien.
Ondanks het feit, dat slechts 12 teams hadden ingeschreven is dit NK toch doorgegaan en is men voorbij gegaan aan de bepaling , destijds door de TC vastgesteld, dat bij minder dan 16 teams een NK geen doorgang zal vinden. Immers, de kosten worden te hoog.
Hetzelfde zal gelden voor de komende NK triples.
Dhr. Harte (BB) licht toe, dat beide NK’s kostenneutraal zijn, mede door een korting op de huur van de outdoor green te Haarlem, met dank aan het bestuur van LBKB Ons Kinnehim.
Aanpassing topsportreglement.
Dhr. Reinders (ABC) pleit voor uniformiteit indoor-outdoor NK’s. Hij begrijpt de motivatie wel deze Nk’s te houden. Het bondsbestuur heeft dan ook aan de tijdelijke werkgroep topsport gevraagd het reglement te herzien
m.b.t. de rankingpunten voor wedstrijdsporters, omdat op de E.K. te Portugal de fours discipline is geprogrammeerd. Aanpassing van het topsportreglement met aanbevelingen zullen worden geagendeerd op de najaarsvergadering.
Damesteam Cyprus. Het topsportreglement zal worden gehanteerd, met daarin de aanbeveling dat het Cyprus team de basis zal vormen voor het team, dat volgend jaar deelneemt aan de W.K.
Het is aan het bondsbestuur eventuele mutaties gemotiveerd toe te passen.
E-mail gebruik.
Dhr. (BC Gaasperdam) stelt voor ALV- stukken voortaan per e-mail te verzenden, opdat deze kunnen worden verzonden naar medebestuurders. Een goed advies, men gaat akkoord.
Bondsbureau.
Dhr. Roberts (BC Eindhoven) vraagt of er al inzicht is in de samenwerking NJBB m.b.t. het bondsbureau en de daaraan gekoppelde kosten. Clustervorming NJBB – Ned. Biljartbond verlopen trager dan gepland. De NIOBB houdt contact.
Demonstraties.
Dhr.v.d. Berg (BC Woods) vraagt of het nog mogelijk is zoals in het verleden demonstraties te verzorgen. Onlangs kreeg hij een aanvrage, waarvoor ook de NIOBB geen oplossing had.
De demonstratiekar is niet meer rijwaardig, vrijwilligers.schaars.

9. Sluiting.
Afsluitend woord Jan Lenselink.
Als nieuwe voorzitter neemt Jan Lenselink het woord en geeft een toelichting op zijn wensenlijstje,
t.w. vernieuwen website, demonstraties, cursussen coaches, clinics. Tevens zal het Infobulletin weer verschijnen. Voorts wil hij de ALV koppelen aan een aantrekkelijke activiteit, vergroten van de speelmogelijkheden etc.
Afscheid oud bestuursleden.
Met een presentje neemt hij afscheid van de oud bestuursleden, dhr. Leo Peters, Dion Forrer en Frans Roberts met dank voor hun inbreng. Ook de leden van de sollicitatiecommissie worden in het zonnetje gezet.

Om 13.10 uur uur wordt de vergadering gesloten. Dhr. Lenselink dankt alle aanwezigen voor hun meedenken en hun inbreng. Deze ALV biedt de NIOBB weer perspectief. Hij wenst een ieder een goede reis en wel thuis.
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's