Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Notulen ALV 27-11-2010
Verslag van de Algemene Ledenvergadering NIOBB zaterdag 27 november 2010
De Schalm te De Meern.
__________________________________________________________________________________
Aanwezig: Afgevaardigden van 29 verenigingen. Andere aanwezigen leden van verdienste, vertegenwoordigers regio’s en commissies volgens de presentielijsten.
NIOBB bestuur: Dhr. L. Peters, F. Roberts, D. Forrer, T. Harte, mw. R. Schrijber.
Tevens aanwezig de heer Cor van Raaphorst en de heer Jan Boersbroek(Cie. van Onderzoek), alsook dhr. Remco Nieuwenhuis (NOC*NSF).

1. Opening door de plv. voorzitter
Om 10.35 uur opent de plv.voorzitter, de heer Leo Peters, de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezige afgevaardigden verenigingen, leden van verdienste en vertegenwoordigers regio NIOBB. Hij memoreert, dat dit een belangrijke vergadering zal zijn, het gaat om de toekomst van de NIOBB. De uitkomst van de Cie. van Onderzoek staat geagendeerd. Tevens zijn in het land 3 regiobijeenkomsten geweest, waarbij de verenigingen hun suggesties hebben gegeven op het rapport van de Cie. van Onderzoek. De Cie. heeft de opmerkingen opgepakt en verwerkt in hun eindrapport met een aantal aanbevelingen aan het bestuur.
Mededelingen. Er zijn geen specifieke mededelingen. N.a.v. de agenda met de onderliggende stukken heeft Almere Bowl Club een aantal opmerkingen schriftelijk geplaatst. De genoemde onderwerpen zijn geagendeerd, zodat deze bij de agendapunten zullen worden besproken.

2. Verslag ALV 29 mei 2010.
Er worden in het geheel geen opmerkingen geplaatst, zowel tekstueel als inhoudelijk niet, zodat
de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.

3. Contacten NOC*NSF / 16 puntenplan.
a. Jaarverslag secretaris 2009 gecorrigeerd :
De NIOBB dient in 2011 te voldoen aan het 16 puntenplan NOC*NSF voor toekenning van de subsidie “algemeen functioneren sportbond.” In het eerder uitgegeven jaarverslag 2009 van de secretaris moest hiervoor worden opgenomen bij beleid punt d. Contacten NOC*NSF de alinea:
Code goed sportbestuur.
Het gecorrigeerde jaarverslag 2009 wordt tijdens deze vergadering goedgekeurd en is ook goedgekeurd door NOC*NSF.
b. Registratie KISS reglement. Doel van het project Kennis - en informatiesysteem voor de Sport
is het ontwikkelen en beheren van een betrouwbaar en valide kennis- en informatiesysteem, dat het inzicht van bonden en NOC*NSF systematisch en structureel verhoogt. De eerste fase van KISS betreft het verzamelen, verwerken en beschikbaar stellen van informatie rondom het onderwerp Leden. Voor de juridische verankering van het verzamelen van ledengegevens is het Registratiereglement KISS noodzakelijk. Het NOC*NSF heeft het reglement als zodanig op haar ALV van 16 november j.l. goedgekeurd. Tijdens onze buitengewone Algemene Ledenvergadering van 20 december 2008 is reeds melding gemaakt van genoemd KISS reglement.
Dhr. Helmig(BC Tilburg) is bang dat dit reglement een te grote bewoording is voor een klein bondje als de NIOBB. Echter, klein of groot, we dienen te voldoen aan de NOC*NSF normen.
Dhr.v. Leuven(St.LawnB.Ned.) vraagt zich af of de gegevens bij overlijden blijven vermeld. Dit is inderdaad het geval, de gegevens blijven 15 jaar bewaard.
Dhr.Wierstra(BC Gaasperdam) lijkt het zinvol de aangesloten leden te informeren. Hij adviseert de verenigingen dit op hun inschrijfformulier te vermelden. Ook de NIOBB zal het formulier aanpassen.
Na deze discussie gaat men akkoord met het registreren van het KISS reglement.

4. Aanpassing spelregels World Bowls
Dhr. Ton Harte krijgt hiervoor het woord. Onlangs heeft World Bowls haar spelregels bij een aantal artikelen gewijzigd . Het belangrijkste punt hierbij is, dat het weggeven van de voetmat niet meer aan de orde is. Bij een tie-break (over 3ends) zullen de behaalde punten per end als totaal gelden.
Dhr.v.d.Berg (BC Woods) vraagt zich af of het weggeven van het matje ook bij een toss geldt. Neen, wie de toss wint mag beslissen wie begint. Voorstel is deze nieuwe regel in te laten gaan bij de NK singles, 28 november en 4 december a.s.
Dhr.Frans Roberts, wedstrijdleider bij deze NK, zal in zijn openingswoord bij de NK singles hiervan melding maken.
Mw. Mulder (BC Eindhoven) merkt op, dat dit niet reglementair is.
Men ziet hier geen problemen in.
Mw. Bosscha(Enschedesche BV) vraagt zich af of bij aanpassing van de spelregels ook melding is gemaakt van gebruik van z.g. oortjes. Zij heeft dit een keer bij een wedstrijd ervaren. Hier staat niets over vermeld. Als geen hinder wordt ondervonden is gebruik toegestaan, in overleg met de umpires.
Dhr.v.d.Ploeg(’t Vechtdal) merkt op, dat genoemde aanpassingen al in de reglementen zijn vermeld.

Nieuwe spelregels. Dhr. Harte heeft, in overleg met de fam. Dorrenboom ( Engelse tekst) , deze aangepast en vertaald. Voor iedere vereniging is een uitdraai van de nieuwe spelregels beschikbaar. Tevens volgt publicatie op de NIOBB site, zodat men deze kan downloaden.
Dhr. Peters (NIOBB) dankt dhr. Harte heel hartelijk voor zijn extra inspanning, dit verdient een groot applaus, waarvan akte.

5. Financiën.
a. Voorlopige begroting 2011.
Ook hiervoor heeft dhr. Harte het woord. Als demissionair bestuur behoren wij alleen de lopende zaken te behartigen. Echter, voor 1 december a.s. moet bij het NOC*NSF de aanvrage voor subsidie zijn ingediend, met daarbij een voorlopige begroting, aangepast met de cijfers 2010/2011.
Wanneer er een nieuwe penningmeester aantreedt krijgt men mogelijk een aangepaste begroting 2011. We zullen dan ook niet vooruit lopen op de gepubliceerde cijfers.
ABC had een vraag over het verschil in de bedragen voor fonds ontwikkeling bonden. De adviezen van het NOC*NSF zijn hierin zijn verwerkt, waardoor een verschil is opgetreden.
Dhr.v.d.Berg(BC Woods) vraagt zich af waarom zoveel extra geld is opgenomen voor organisatie NK’s, begroot € 5400,00, omgerekend is dit een derde van het verenigingsinschrijfgeld!
Dhr. Harte(NIOBB) licht toe, dat door terugloop van inschrijvingen dit een groot probleem is.
Hij pleit al lang voor herziening organisaties NK´s, m.n. inzet in regio´s. Dit kan zo niet doorgaan.
Dhr. Roberts (NIOBB) zegt al rekening te houden bij inschrijvingen de zaalhuurdagen niet te overschrijden.
Bij het aantreden van een nieuw bestuur zal dit punt hoge prioriteit vragen.
Dhr. Lubout(Lid v.Verd.) vraagt zich af of het demissionaire bestuur er vandoor is gegaan met
€ 14.500,00 van het algemeen functioneren…Per abuis is dit niet gemeld in de andere kolom.
Na deze opmerkingen gaat men akkoord met deze voorlopige begroting.

6. Toekomst NIOBB / bespreking conclusie Commissie van Onderzoek.
Dhr. van Raaphorst heeft deze Commissie geleid. Hij geeft een toelichting op de voorbereidende werkzaamheden van de commissie en over het uittreden van de heer Reinders. Samen met de heer Boersbroek(Quick 1888) heeft hij de stukken verder uitgewerkt. Tevens zijn zoals de plv. voorzitter reeds noemde in zijn openingwoord, de meningen en aanbevelingen van de leden, opgetekend na de 3 bijeenkomsten in den lande, verwerkt in het definitieve ontwikkelplan 2010.
Tevens dankt hij dhr. Remco Nieuwenhuis van het NOC’NSF voor zijn grote inbreng.

a.Organisatie ontwikkelplan 2010. Dhr.v.Raaphorst licht toe, bij de inleiding van dit document wordt gesproken over de mogelijkheden van de NIOBB op dit moment.
a. Zelfstandig als bond aangesloten blijven bij het NOC*NSF.
b. Verder gaan als zelfstandige bond zonder aansluiting
c. Onderdeel worden van een andere sportorganisatie, b.v. de NJBB.
d. De NIOBB opheffen.
De onderzoekscommissie kwam tot de conclusie dat punt a. de beste optie is. De contributies van de verenigingen wegen niet op tegen de verstrekte subsidies van het NOC*NSF. Voorts heerst de mening, dat bowls moet blijven bestaan, het verdient aandacht. Lid blijven van het NOC*NSF vraagt veel inspanning van het bestuur, echter het is het waard. Tevens bestaat de kans, wanneer men geen lid is van deze koepel, dat bowls verzandt in de anonimiteit.
Veel aangesloten verenigingen vragen zich wel af wat de sportbond doet, er is niet altijd begrip. De Cie. pleit dan ook voor grotere transparantie.
Aansluiten bij de Ned. Jeu de Boules Bond is een optie. Wel hebben zij hun organisatie op orde, men zou ondersteuning kunnen inhuren voor o.a. breedtesport, verenigingsondersteuning etc.
In het kader van de clustervorming behoort dit tot de mogelijkheden, echter wel met behoud van zelfstandigheid.
Ontwikkelvisie naar 2012. In de ontwikkelvisie naar 2012 wordt bovenstaande uiteengezet. Bij gebrek aan kader spreekt men van instelling van werkgroepen, indoor / outdoor / shortmat / koersbal.
Op dit moment zijn de 2 eerstgenoemde onderdelen van belang, waarbij indoor bowls het meest door de leden wordt gespeeld. Outdoor beslaat een klein gebied, heeft niet dezelfde raakvlakken met indoor.
Voorts dient rekening gehouden te worden met het feit, dat volgens richtlijnen NOC*NSF een 3tal commissies verplicht is, t.w. umpirecommissie, financiële commissie en kascommissie.
Financiële commissie en kascommissie. Ervaringen in het verleden heeft het NOC*NSF geleerd dat instelling van deze commissies van groot belang is om problemen te voorkomen.
Umpirecommissie. Deze Cie. opereert zelfstandig naast het bondsbestuur. M.b.t. spelregels volgt de NIOBB World Bowls, de umpirecommissie werkt uit en legt op.
Bondsbureau., cluster. Vragen, die de NIOBB zelf niet kan beantwoorden, kunnen via een bondsbureau worden ingevuld bij een toekomstige clustervorming. Overleg kost geen geld, af te nemen diensten moeten wel worden vergoed. Het NOC*NSF dirigeert de NIOBB naar het cluster van de NJBB en biljartbond. Wanneer geen toetreding, in toekomst geen kennisbank - is bondsbureau.
Werkgroepen. Deze krijgen in de toekomst meer bevoegdheden bij acceptatie van het ontwikkelplan.
Wanneer geen werkgroep gevormd kan worden dan zijn er geen activiteiten.
Hoofdbestuur. Hoogste prioriteit is het verkrijgen van bestuurders, waarbij een voorzitter en penningmeester liefst extern worden gezocht. Dhr.v. Raaphorst noemt als voorbeeld de vergissing in begroting 2011, eerder genoemd, die daardoor kan worden voorkomen door extra controle.
Voor het aantrekken van een voorzitter en penningmeester zal ondersteuning worden gevraagd aan Sport en Zaken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Dhr.v.d.Berg(BC Woods) vraagt zich af of samenwerking met andere bonden niet een te groot gebied wordt. Dit is zeker niet het geval.
Dhr. Harte (NIOBB) licht toe, dat hij onlangs een bijeenkomst heeft bezocht met kleine bonden, o.a.
midgetgolfbond, kegelbond, die ook richting cluster worden gedirigeerd. Zij hebben gelijke problemen. Samenwerking lijkt de beste remedie.
Dhr.Wiersma(BC Gaasperdam) vraagt zich af of er sprake van een fusie. Dit is zeker niet het geval.

b. Aanbevelingen onderzoekscommissie / Nieuw bestuur.
Naar aanleiding van de bijeenkomsten in den lande en het onderzoek is de Cie. tot een aantal
aanbevelingen gekomen, als onderliggend stukken, waarbij genoemd:
1. Werkgroep of commissie. Voorkeur verdient instellen van werkgroepen, eerder genoemd. Statutair is dit mogelijk.
2. De regio en hun besturen. Op dit moment zijn er 6 regio´s, waarvan 2 sterk georganiseerd. Samenwerking hierbij is van groot belang de andere regio´s te activeren.
3. Topsport. Is onderbouwd in reglement , tijdens de ALV in november 2009 aangenomen.
4. Indoor en Outdoor. Reeds boven genoemd.
5. Het cluster. Ook reeds doorgesproken.

Het is een aanbeveling aan het bestuur om het uitbesteden van werkzaamheden op basis van het meerjaren beleidsplan te onderzoeken. Het geniet de voorkeur om werkzaamheden, waar mogelijk, uit te laten voeren door vrijwilligers uit de eigen organisatie.
Dhr. Beltman (BC Haaksbergen) ziet m.n. P.R. en T.C., alsook redactiezaken niet genoemd.
Het is aan het nieuwe bestuur hoe dit in te delen.
c. Profiel bestuur. Hierop heeft men geen commentaar, hoewel men de lat wel erg hoog legt.
Dhr. Remco Nieuwenhuis (NOC*NSF) geeft uitleg dat gegadigden echt geen 100% score halen, echter het is wel belangrijk het gewenste profiel op papier te hebben.
d. Profiel werkgroep. Hiervoor geldt hetzelfde.

Na bespreking en enige discussie wordt overgegaan tot stemming per onderdeel. Er wordt afgezien van een stemcommissie, mw. Voskamp (BC Stouw/End) en dhr. de Rooij (BC Slick) controleren.
a. Blijft de NIOBB functioneren als zelfstandige sportbond. Dit voorstel wordt aangenomen.
b. Blijft de NIOBB aangesloten bij het NOC*NSF. Dit voorstel wordt aangenomen bij meerderheid.
c. Organisatie ontwikkelplan 2010. Met daarbij de aanbevelingen aan het bestuur. Met gaat akkoord.
d. Profiel bestuur en profiel werkgroep. Men kan zich hierin vinden.
Selectiecommissie.-sollicitatiecommissie.
Na deze stemming wordt voorgesteld een selectiecommissie te benoemen voor het houden van een sollicitatieronde bondsbestuurders. Hiervoor worden 3 voorzitters gevraagd van verenigingen.
Dhr. v.d. Berg (BC Woods), mevr. Corrie Windle (LBKB Ons Kinnehim) en dhr. Beltman (BC Haaskbergen) melden zich aan. Verenigingen worden gevraagd kandidaten te zoeken voor bestuursfuncties. Zoals gezegd zal getracht worden een voorzitter en penningmeester extern te vinden.
Eenmalig zal met deze procedure worden afgeweken van de Statuten om een nominatie voor nieuwe bondsbestuurders te vinden.
Dhr. Groen(regio Zuid) vraagt zich af of er in eigen kring niemand te vinden is.
We doen al een jaar ons uiterste best kandidaten te vinden! aldus dhr. Peters.
Mw. Veldhuis(BC Woods) vraagt zich af wat er gebeurt als er geen kandidaten te vinden zijn.
Dan houdt de NIOBB op te bestaan.

Na deze discussie en het feit, dat de onderliggende stukken met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie zijn aangenomen verzoekt dhr van Raaphorst het zittende NIOBB bestuur a.i.
te willen aanblijven totdat een extra Algemene Ledenvergadering is gepland ter benoeming van een nieuw bondsbestuur in februari/maart a.s. De zittende bestuursleden gaan hiermee akkoord.

7. Rondvraag.
Topsport en uitloting spelers bij NK´s.
Mw.Windle(LBKB Ons Kinnehim) vraagt hoe het mogelijk is dat een selectiespeler wordt uitgeloot bij een NK. Een lid van haar vereniging, een selectiespeelster – topsportspeelster was slachtoffer.
Frans Roberts(NIOBB) licht toe hoe hij te werk is gegaan bij de loting NK singles.
Geadviseerd wordt een reglement indeling NK´s op te stellen. Is taak nieuw bestuur.
In genoemd geval was het niet meer aan de orde, door annulering kon speelster alsnog deelnemen.
NK Triples te Almelo.
Dhr. Bakker (BC Losser) vraagt zich af of bij de komende NK triples te Almelo ook geloot zal worden. Zoals bekend zal een NK triples worden gehouden op 12/13 februari 2011 te Almelo.
Dit zal niet aan de orde zijn, 10 matten beschikbaar , 40 teams kunnen inschrijven.

6. Sluiting
Om 12.50 uur uur wordt de vergadering gesloten. Dhr. Peters dankt alle aanwezigen voor hun meedenken en grote inbreng. Deze ALV biedt de NIOBB weer perspectief, Phoenix herrijst. Hij wenst een ieder een goede reis en wel thuis.
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's