Verslag ALV 28-11-2009
Verslag van de Algemene Ledenvergadering NIOBB zaterdag 28 november 2009
in Hotel van der Valk te Leusden
___________________________________________________________________________
Aanwezig: Afgevaardigden van 22 verenigingen. Andere aanwezigen leden van verdienste, vertegenwoordigers regio’s en commissies volgens de presentielijsten.

1. Opening door de voorzitter
Om 10.35 uur precies opent de vice-voorzitter, thans waarnemend voorzitter, de heer Leo Peters, de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezige afgevaardigden verenigingen, leden van verdienste en vertegenwoordigers regio en commissies van de NIOBB.
Een speciaal welkom voor de heer Bert Lammerts, directeur van de Ned. Jeu de Boules Bond, die de NIOBB zal begeleiden in het traject van de clustervorming , dat zal worden gevormd met diverse precisiebalsporten waarvan de NIOBB er één van zal zijn. De heer Lammerts zal hiert een toelichting op geven.

2. Mededelingen ,ingekomen stukken en vaststellen vergaderorde
Mededelingen.
Een drietal feiten wil Leo Peters aan de orde stellen.
a. Afscheid Cor van Raaphorst. Hij benoemt het feit, waarom hij waarnemend voorzitter NIOBB is tot aan deze ALV en memoreert het afscheid van Cor van Raaphorst. Deze heeft middels een brief aan de verenigingen zijn vertrek toegelicht. Leo Peters benadrukt, dat Cor zeer intensief bij de bond betrokken is geweest en veel tijd heeft geïnvesteerd in de organisatie. Cor stelde geen prijs op een afscheid tijdens deze ALV. Het bondsbestuur zal hem met instemming van de aanwezigen een schriftelijk woord van dank overbrengen.
b. Bondsbestuur. Met het wegvallen van Cor van Raaphorst heeft het bondsbestuur via de website en het infobulletin een oproep gedaan voor nieuwe leden, zowel voor het bondsbestuur als voor de diverse commissies. Het bondsbestuur heeft dringend behoefte aan 3 nieuwe leden, ook werden we geconfronteerd met het feit, dat mw. Corrie Windle, voorzitter van de TC, wegens privé-omstandigheden haar functie moet neerleggen en dat dhr. Theo Bellaart eveneens stopt als TC-lid. Deze commissie bestaat dan uit 2 leden, deze hebben aangekondigd wanneer er geen versterking komt zij na het indoorseizoen hun werkzaamheden eveneens staken. Voegt daarbij dat er geen umpirecommissie is, dhr. Ton Harte probeert de umpirezaken te begeleiden. Dhr. Peters doet een oproep aan alle aanwezigen
om met elkaar te proberen de toekomst van de bowlssport veilig te stellen. Op dit moment is er te weinig draagkracht.
c. Bowlsverenigingen. Dhr. Peters licht toe, dat er 3 typen bowls verenigingen zijn in Nederland.
Als eerste noemt hij de verenigingen, die nooit zijn aangesloten bij de NIOBB en waar het ook niet gelukt is om die bij de NIOBB te krijgen. Dit betreft vooral een 12-tal verenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook elders zijn verenigingen, die geen lid zijn of die lid zijn geweest. Daarna noemt hij de zelfstandig opererende bowlsverenigingen, wel aangesloten bij de NIOBB, maar met een zelfstandig opererend bowlsleven die zich steeds meer afvragen wat ze aan de NIOBB hebben. Als laatste noemt hij de meer betrokken verenigingen, waarvan de leden deelnemen aan kampioenschappen en toernooien. Deze laatste verenigingen zijn m.n. bij een ALV vertegenwoordigd.
Op alle niveaus wil de NIOBB samenwerken. Het credo “wat heb ik aan de bond”zou moeten worden omgezet in “wat kunnen we als vereniging betekenen voor de bond”. Want bij zo’n benadering wordt de bond sterk gemaakt met en door de verenigingen en de leden en daarmee is iedereen het meest gediend. Mag ik u uitnodigingen om in deze geest vandaag samen te overleggen hoe we de belangen van de bond en de leden optimaal tot hun recht kunnen laten komen? aldus Leo Peters.

Ingekomen stukken.
1. BC Oudenrijn, voorzitter dhr. J. Rensen, geconfirmeerd met IBC ’t Gooi, BC Woods, OSV Breda, Almere BC met een 9-tal punten, waarvan verschillende zijn geagendeerd. De overige punten zullen worden behandeld bij de rondvraag.
2. BC Victory – dhr. H. de Leeuw – inzake kledingreglement, begroting, concept topsportreglement. Deze punten worden behandeld ter vergadering.
3. CKV Oranje-Wit – bezorgdheid terugloop leden NIOBB – aandacht voor breedtesport. Verzoek gesprek. Wordt behandeld.

3. Verslag ALV 3 juni 2009 (met aanvullende opmerkingen genoemd in infobulletin nr. 2.)
N.a.v. één van de opmerkingen in het ingekomen stuk nr. 1 van genoemde verenigingen heeft de secretaris de notulen van de ALV dd. 3 juni 2009 herzien en aangepast.
Deze tweede versie wordt als zodanig behandeld.
N.a.v. de notulen:
Dhr. Otterdijk (BC Eindhoven) merkt op, dat het bondsbestuur de tekst van de motie van afkeuring, die op de ALV van 3 juni j.l. is ingediend, niet heeft overgenomen. Na enige discussie wordt gememoreerd, dat de reactie op deze motie van het bondsbestuur letterlijk was: “we kunnen er mee leven”. Leo Peters(BB) benadrukt, dat het bondsbestuur heeft getracht zo veel mogelijk aan genoemde punten van de motie gehoor te geven, maar met de geringe bezetting is het niet gelukt om alles te realiseren, maar we blijven eraan werken. De ALV moet maar beslissen of we goed bezig zijn.
Dhr. Otterdijk geeft het bondsbestuur het voordeel van de twijfel.
Na deze discussie worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. Vacatures.
a. Bondsbestuur. In vervolg op het openingswoord deelt Leo Peters mee, dat hij beslist niet het voorzitterschap ambieert en hij verheugd is dat Frans Roberts wil optreden als waarnemend voorzitter tot aan de ALV van voorjaar 2010. Voor deze ALV in 2010 zal Frans Roberts aangeven of hij zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap.
b. Commissies. Reeds gememoreerd. Alle genoemde commissies zijn onderbezet.
Cie. Topsport. Heeft dringend behoefte aan uitbreiding.
Cie. Breedtesport geen activiteit. Leo Peters, als vice-voorzitter, heeft deze Cie. in zijn portefeuille. Echter door tijdgebrek is hiervoor nog geen beleidsnotitie opgesteld. Er ontstaat enige discussie met dhr. Otterdijk n.a.v. bezoek Leo Peters te Eindhoven, omdat dhr. Otterdijk zich beschikbaar had gesteld voor deze commissie.
Instelling financiële commissie. Ter vergadering wordt oproep gedaan voor leden, echter totaal geen response.
Dhr. Otterdijk(BC Eindhoven) adviseert bondsbestuur meer te lobbyen, regio’s en verenigingen te benaderen en via website oproep te plaatsen.
Dhr. Ligtenberg (BC Stouw-End) adviseert een goede functie-omschrijving te geven, zodat men weet wat deze inhoudt. Ook dhr. Rensen(BCO) dringt hierop aan, idem dhr. de Boer (IBC ’t Gooi).
Dhr. Reinders(ABC) benadrukt de zaak om te draaien, de NIOBB is al jaren op zoek naar bemensing,
goede taakomschrijvingen met goede structuur, wie is aanspreekbaar voor wat in het bondsbestuur.
Geef tevens een goede taakomschrijving van de technische commissie, hoeveel tijd vergen de werkzaamheden. Het zijn duistere zaken op dit moment. Maar laten de verenigingen zelf ook eens gaan lobbyen, aldus dhr. Reinders.
Het bondsbestuur zal zo spoedig mogelijk de verenigingen informeren over invullingen bestuursfuncties, met tevens publicatie op de website, met daarbij op advies van dhr. Reinders duidelijk de consequenties.
Bemensing.
Dhr. Reinders(ABC) vraagt n.a.v. het schrijven van dhr. v. Raaphorst invulling van bestuursfuncties niet te laten gebeuren door personen, die al eerder een functie hebben bekleed.
Leo Peters (BB) benadrukt dat dit zeker op dit moment niet de stelling van het bestuur is. Iedereen die zich aanmeldt, is van harte welkom.
Hij benadrukt nogmaals dat we bij de NIOBB een goed programma nastreven, het ontbreekt aan bemensing. Een bond bestaat uit verenigingen. Wanneer er geen adhesie is, bestaat er na verloop van tijd geen bond meer, hij zou dit zeer betreuren. Het ledental is nu al door diverse opzeggingen sterk gedaald.
Dhr. Bakker (Oranje-Wit) vraagt het bestuur in het algemeen de communicatie duidelijker te stellen, niet alleen via het infobulletin te verspreiden, maar ook direct via briefwisseling. Hieraan wordt gehoor gegeven.

5.Meerjarenbeleidsplan 2009 -2012.
a. Stand van zaken clustervorming, samenwerking NJBB in overleg NOC*NSF.
Het woord wordt gegeven aan dhr. Bert Lammerts, directeur van de NJBB, nauw betrokken bij de beoogde clustervorming welke het NOC*NSF nastreeft met haar 72 aangesloten sportbonden.
Deze geeft in het kort de voorgeschiedenis weer. In 2006 is het NOC*NSF gestart met benadering van de kleine sportbonden. Het eerste gezamenlijke project betrof de 50+ beurs. Tevens kwam men tot een te vormen cluster van precisie balsporten. Vanaf 2012 stelt het NOC*NSF voorwaarden als volgt:
a. een bond kan zelfstandig bestaan bij een begroting van € 1.5 miljoen en minimaal 40.000 leden, bezetting op een bondsbureau van 10 personen.
b. wanneer hieraan niet kan worden voldaan dient men samen te werken in een cluster. Vóór 2012 dienen betreffende sportbonden deze zaken geregeld te hebben.
In 2009 heeft de NJBB het contact met de biljartbond uitgebouwd om eind 2010 te komen tot samenwerking, ondersteund door één bondsbureau. Hierbij wordt de NJBB en de biljartbond begeleid door bureau Beerenschot in een stappenplan. Beide bondsdirecteuren zullen de taken verdelen ,de biljartbond heeft op dit moment een ad interim directeur.
Bondsbureau
De 2e stap is de beide bondsbureaus samen te voegen, de NJBB heeft 4 medewerkers, de biljartbond 8.
Tijdens de laatste ALV van beide sportbonden is akkoord gegeven tot deze clustervorming. Aansluitend zal de NIOBB in 2011 toetreden tot het cluster, waarbij nog dient te worden uitgewerkt welke taken c.q. werkzaamheden zullen worden uitbesteed aan het te vormen bondsbureau. Deze worden in SLA’s vastgelegd (service level agreements, d.i. afspraken van werkzaamheden die de NJBB gaat doen), hieraan hangt een prijskaartje, m.n. de inzet van Bert Lammerts wordt de NIOBB doorberekend. NOC*NSF geeft voor deze clustervorming een gedoseerde subsidie. Wanneer toetreding is voltooid kan NIOBB gebruik maken van reeds bestaande diensten, men kan denken aan aanpak breedtesport, verenigingsondersteuning, coachingprogramma’s etc.
NOC*NSF 17 kwaliteitseisen.
Dhr. Rensen (BCO) vraagt hoe het is gesteld met de 17 kwaliteitseisen, die het NOC*NSF eist
van de sportbonden. De NIOBB is hiermee op de goede weg. Door aansluiting bij het ISR zijn vele zaken gecoverd. Invulling dient te worden gegeven aan de omschrijving van goed sportbestuur en een aantal financiële zaken dienen goed onderbouwd te worden, de begroting dient niet al te negatief
gesteld te worden. Resumerend dient nog een 5 tal punten van deze lijst uitgewerkt te worden, hetgeen in 2010 zal geschieden. Er is reeds een start gemaakt in overleg met de NJBB.
Dhr. Reinders(ABC) begrijpt het bedrag van € 8000,-- in de begroting niet voor clustervorming.
Is een bedrag ingeschat voor inkoop diensten NJBB. De NIOBB ontvangt hiervoor subsidie.
Dhr. Lammerts geeft voorbeeld hoe werkzaamheden moeten worden ingevuld, m.n. administratie, ledenadministratie enz.
Dhr. Rensen (BCO) vraagt zich af hoe de zeggenschap in het cluster zal gaan verlopen. Bert geeft aan, dat het organogram nog niet is ingevuld.
Dhr.v.d. Berg (Badhoevedorp) vraagt of in de clustervorming de 40.000 leden worden gehaald.
Ruim, aldus dhr. Lammerts, de biljartbond heeft 28.000 leden, de NJBB 18.000.

Na dit punt van de agenda wordt een korte pauze ingelast

6. Financiën.
a. Bespreking en vaststelling definitieve begroting 2009.
Ton Harte(BB) geeft een toelichting op deze begroting. Het betreft het document begroting 2009/2010 als enige juiste. Hij heeft bij de inkomsten een post rente, dit op advies van dhr. Schreutelkamp op de vorige ALV, opgenomen.
Dhr. Otterdijk (BC Eindhoven) en dhr. Romijn (regio Zuid) vragen toelichting over de ontvangsten regiowedstrijden.
De bondsbijdrage verenigingen is begroot op 1500 leden. Dit blijkt tot nu toe door opzeggingen van diverse verenigingen, ongeveer juist.
Wat betreft subsidies NOC*NSF is het mogelijk de subsidie LLS (Leven Lang Sporten) te realloceren.
Dhr. v.d. Berg (BC Woods) vraagt zich af of dit mogelijk is, voordien is het gebeurd dat gelden, die door de NIOBB niet waren benut, moesten worden geretourneerd, en dat willen we niet.
Dhr. Bert Lammerts (NJBB) licht toe: LLS dient ter versterking van de bondsorganisatie, in 2009 is dit aangewend voor de uren, die hij heeft gewerkt voor de NIOBB. Omdat de verstrekte subsidie NOC*NSF hiervoor in 2009 niet in zijn geheel is benut mag deze in overleg met het NOC*NSF doorgeschoven worden naar 2010, waarbij ongetwijfeld i.v.m. de clustervorming meer onkosten zullen komen. Wel is het zo, dat specifieke subsidies, zoals voor LLS niet mogen worden aangewend voor andere posten. Het LLS verhaal, daar moeten we naar toe groeien, aldus Bert Lammerts.
De subsidie Topsport wordt per 2010 afgebouwd, in 2011 wordt geen subsidie meer ontvangen.
Dhr. Reinders(ABC) vraagt met klem of de begroting duidelijker opgesteld kan worden met een toelichting van zaken, die nog niet zijn benoemd, dus wat men nog niet weet. Nu is de toelichting een herhaling van cijfers. Komen de gegevens van een commissie, wie levert de cijfers aan, het is allemaal vaag en onduidelijk.
Dhr. de Boer (IBC ’t Gooi) vindt zichzelf al 2 jaar een roepende in de woestijn met dezelfde vragen, hij vindt de begroting 2009 met de voorlopige begroting 2010 een slechte presentatie.
Leo Peters(BB) zegt toe volgende keer te trachten een andere structuur in de begroting aan te brengen
en zal hiervoor in overleg treden met dhr. Bert Lammerts (NJBB).
Dhr. Kwant (OSV Breda) merkt op, dat de eindbedragen in de begroting 2009 niet correct zijn.
Ton Harte (BB) legt de zaken uit.
Na enige discussie wordt de definitieve begroting 2009 goedgekeurd en aangenomen.

b. Bespreking voorlopige begroting 2010 met toelichting.
Hierop zijn geen aanmerkingen, vele posten zijn in de begroting 2010 opgenomen.
c. Vaststelling bondscontributie 2010 op een bedrag van € 12.-
Leo Peters (BB) geeft toelichting. De komende jaren, reeds met ingang van dit jaar 2009, wordt de contributie verhoogd tot een maximum van totaal € 15.-- . Dit ter financiering van
werkzaamheden, die in de toekomst door het cluster voor de NIOBB zullen worden gedaan.
Dhr.v.d.Berg (BC Woods) vraagt zich af of deze verhogingen definitief zijn. Neen, eind 2010 wordt bekeken hoe de financiering, met de daarbij behorende uit te besteden werkzaamheden in het cluster verloopt. Mocht dit meevallen wordt de verhoging aangepast.
c.Instelling kascontrolecommissie.
Op dit moment ontberen we een gehele bezetting, Frans Roberts zit in het bondsbestuur, Gerard den Besten is door opzegging van zijn vereniging geen lid meer van de NIOBB.
Dhr. Reinders (ABC) meldt zich aan, alsook dhr. de Boer (IBC ’t Gooi). Ook zullen zij aangeven hoe de begroting opgesteld dient te worden. De commissie is er voor vragen en inbrengen van adviezen.

7. Technische zaken
a. Vaststelling kledingreglement.
Frans Roberts (BB) geeft toelichting n.a.v. de opmerkingen die op het verzonden concept zijn ontvangen. Het klopt dat een speler niet mee kan doen als zijn kleding wordt afgekeurd door de wedstrijdleiding. Om dit te voorkomen heeft een speler de mogelijkheid om zijn kleding ter beoordeling aan het bondsbestuur voor te leggen. Als het bondsbestuur of de ALV de kleding heeft goedgekeurd, dan kan de wedstrijdleiding deze niet alsnog afkeuren. Concept wordt aangepast.
Dhr.Westerink (BC Woods) vraagt of kleur wit of grijs akkoord is. Dit is inderdaad het geval.
De benaming bestuur in het concept wordt aangepast in bondsbestuur. Frans Roberts past het concept aan, vóór 20 december a.s. wordt de definitieve tekst naar de verenigingen gezonden.
Mw. Veldhuis(BC Woods) merkt op, dat ook umpires naar behoren gekleed dienen te zijn, soms was dit helaas niet het geval (Haarlem, bij warm weer). Wordt naar de umpires toe gecommuniceerd. Wanneer het rode jasje niet wordt gedragen, dient een rode polo/shirt gedragen te worden.
Het kledingreglement zal per 1 januari 2010 van kracht zijn.

7b. Invoering nieuwe spelregels WB.
In 2006 heeft WB nieuwe spelregels ingevoerd. Deze zijn door de fam. Dorrenboom voortreffelijk vertaald. Destijds is besloten dat de NIOBB de oude spelregels nog zou hanteren.
De beschrijving en nummering wijkt bij de nieuwe spelregels ingrijpend af. Er zal een errata worden vervaardigd (2-3 blz.). Deze worden op de site gezet, alsook de nieuwe spelregels. De wijzigingen zijn de TC medegedeeld. Voor verenigingen zal het hanteren van het oude spelregelboekje nog wel voldoen.
Dhr. Westerink (BC Woods) is bang dat 1 januari a.s. te vroeg is en stelt voor de nieuwe spelregels in te laten gaan met ingang van het outdoor seizoen, dus per 1 mei 2010. Men gaat akkoord.
De nieuwe spelregels zullen per 1 mei 2010 worden ingevoerd.
c. Reglement regiobestuur – stand van zaken.
Het bestaande concept is in 1e instantie aangepast door het bondsbestuur. Echter, er staat nog te veel in wat niet geregeld is. Het bondsbestuur zal een geheel nieuwe regioreglement maken, waarbij de artikelen in de statuten betreffende het bondsbestuur als uitgangspunt zullen worden genomen. Gezien wat er nog gedaan moet worden en de op dit moment beperkte menskracht zal dit nieuwe reglement misschien in 2010, maar vermoedelijk eerst in 2011 besproken kunnen worden.
Voorlopig geldt nog het oude reglement.
Regio-indeling.
Dhr. Boersbroek(Quick 1888) vraagt zich af of de 3 verenigingen van regio Oost, nu er een nieuwe regio Twente-Salland is gevormd, zelf een regio vormen. Zij vormen inderdaad regio Oost.
Dhr. Peters (BB) zegt toe met genoemde 3 verenigingen te overleggen.
Er ontstaat een discussie over het ontstaan van regio Twente-Salland, daarin kan Dhr.v.d. Berg (BC Woods) zich moeilijk vinden. Echter, mevr. Voskamp, voorm. secretaris regio Oost en dhr. Wieger Meester (Enschedesche BV) geven uitleg over de voorgeschiedenis en de slechte tot geen reacties van BC Woods destijds.
Dhr. Boersbroek (Quick 1888) benadrukt, dat er wel degelijk uitnodigingen ontvangen zijn voor vergaderingen regio Oost.

8. Topsport.
a. vaststelling topsportreglement met beleidsvisie topsport en deelname internationale toernooien.
Dion Forrer(BB) geeft toelichting op beide concepten en bedankt de werkgroep, de heren
Reinders, Beertema en Veenstra, voor hun inzet en het vele werk wat zij hebben verricht.
Het zijn uitgebreide rapporten geworden, hiermee is de topsport compleet onderbouwd.
Topsportreglement.
Dhr. Reinders in de functie van voorzitter van de werkgroep, geeft een duidelijke toelichting. Hij benadrukt, dat duidelijk onderscheid moet worden gemaakt in selectiespeler en teamspeler, hij zal de tekst hiervoor aanpassen.
Beleidsvisie topsport
Leo Peters(BB) complimenteert de werkgroep met dit uitstekende document.
Dhr.v.d. Berg (BC Woods) kan dit zeker beamen. Hij vraagt zich af, of de NIOBB verplichting heeft tegenover een jeugdspeler b.v. van 16 jaar, als deze wordt uitgezonden. Raadzaam is dan dat begeleiding door ouders wordt verzorgd.
Mw. Veldhuis (BC Woods) vraagt zich af wanneer er geen financiering is voor uitzending er toptalenten verloren zullen gaan. De NIOBB zal middelen blijven zoeken voor financiering, na 2010
wordt van NOC*NSF geen subsidie meer ontvangen. Alle activiteiten topsport zullen moeten worden bekostigd door de spelers zelf.
Mw. de Graaff(BC Welgelegen) vraagt of iedereen mee kan doen bij topsporttrainingen etc.
Dhr. Reinders ontkracht dit, selectiespelers dienen rankingpunten te halen bij NK’s. Dit is reeds vastgesteld.
Mw. Zwaag (BC Welgelegen) voorziet moeilijkheden indoor-outdoor splitsing.
Dhr. Reinders : door agendering indoor/outdoor heft zich dat op.
Dhr. Kwant (OSV Breda) vraagt zich af wat gebeurt als bij selectiespelers 2 gelijk in rankingpunten eindigen. Dhr. Reinders licht toe, dat altijd de NK single kampioen dan voorkeur verdient. Volgens dhr. Kwant en Frans Roberts geldt het artikel niet als het over de 4e plaats gaat (b.v. 4 personen hebben dezelfde rankingpunten en komen in aanmerking voor de 4e en 5e plaats in het team). Na enige discussie wordt besloten dat Jan Reijnders het betreffende artikel iets zal aanpassen, zodat het voor alle gevallen zal gelden.
Omdat bij Indoor toernooien de World Cup en WIBC WK bijna gelijktijdig georganiseerd worden, zal aan de kampioen Indoor de toernooikeuze worden gevraagd. Nr. 2 komt in aanmerking voor het andere toernooi.
In het reglement zal “Nederlands paspoort” worden vervangen door “Nederlandse nationaliteit.”
Dhr. Rensen (BCO) vindt een flink applaus voor deze werkgroep op zijn plaats.
Dhr. Reinders bedankt de aanwezigen hiervoor. Hij zal de voorgestelde wijzigingen verwerken en de definitieve stukken aan het bondsbestuur zenden. Daarna worden deze naar de verenigingen gezonden en op de website geplaatst.
Dion Forrer (BB) doet een dringend beroep op de aanwezigen, ook de Cie. Topsport is zwaar onderbezet met slechts 2 personen. Graag ziet hij een commissie met 5 leden.
b. Europese Kampioenschappen 2011 in Nederland
Leo Peters(BB) geeft uitleg over voorgeschiedenis organisatie EK in Nederland. Cor v. Raaphorst was hierbij de animator. Nu deze is afgetreden en het bondsbestuur het aan leden ontbeert, is er geen potentieel aanwezig voor organisatie. Ook denkt het bondsbestuur dat er niet voldoende sponsors te vinden zullen zijn in de korte periode die ons nog rest. Leo Peters stelt dan ook voor dit toernooi te schrappen. Hier wordt onder applaus mee ingestemd.
LBKB Ons Kinnehim te Haarlem zal de gelegenheid worden geboden voor organisatie.
De opmerking op het forum, dat € 15.000,- beschikbaar zou zijn voor EK is baarlijke nonsens.

9. Rondvraag.
Brief J. Rensen c.s.
Notulen, organisatie , functioneren bestuur en NIOBB-NOC*NSF zijn reeds behandeld en toegelicht.
Website. De website van de NIOBB is duidelijk onder de maat. NJBB zal ondersteuning geven ter verbetering van inhoud en toegankelijkheid. Voorjaar 2010 overleg met NJBB.
Er is geen commissie gevormd ter controle van de website, Wouter Meijboom en Joop Lahnstein
sanctioneren taalgebruik forum.
Regio’s. Reeds behandeld.
Ledenbestand. Helaas hebben 7 verenigingen het lidmaatschap van de NIOBB per 31 december a.s. opgezegd. Het betreft de verenigingen BC Wormer, BBBC Bilthoven, IBC Charlois,
BC Rotterdam, IBC Barendrecht, BC Rolling Stones en Ribowls Ridderkerk. Hierdoor komt het ledental uit op ongeveer1585. Reden van opzegging: vergrijzing, verkeer, indelingen NK’s. Tevens heeft men moeite met het open systeem, iedereen kan inschrijven.
Mw. Veldhuis(BC Woods) vindt dit ook een groot probleem gezien het spelniveau.
Dhr. Schreutelkamp (ABC) ervaart genoemde feiten ook als problematisch.
Dhr. Beertema (secr. TC) licht toe, dat voorkeur bij indeling NK’s niet meer uitvoerbaar was.
Dhr.de Boer(IBC ’t Gooi) vindt communicatie NIOBB vs. verenigingen nog steeds beneden de maat.
Dhr. Otterdijk (BC Eindhoven) stelt voor ambassadeurs aan te aanstellen. Bezoeken van verenigingen goede suggestie, wat zijn in - outs.
Bestuurslid T. Harte. Deze zal lid worden van een bij de NIOBB aangesloten vereniging.
Breedtesport. Leo Peters resumeert nog wat is gezegd.
Dhr. Reinders(ABC) vindt dat een beleidsstuk wel op zijn plaats was geweest. Leo Peters geeft toe, dat hem de tijd ontbrak door andere zaken NIOBB, zoals statutenwijzigingen etc.
Dhr. Otterdijk (BC Eindhoven) wacht nog steeds op aanpak breedtesport.
Dhr. Beertema (TC – BCO) merkt op, dat men te gemakkelijk oordeelt. Tijdens deze vergadering blijkt weer, dat niemand zich voor een functie aanmeldt, men kan het bondsbestuur in de huidige situatie niets verwijten. “We laten het op grote wijze afweten” aldus dhr. Beertema.
Leo Peters( BB) dankt Harry Beertema voor de ondersteuning.
Mw. Veldhuis(BC Woods) vraagt of het niet mogelijk is beleidslijnen uit te zetten voor verenigingen.
Frans Roberts(BB) benadrukt, dat het bondsbestuur het eerst doet wat gedaan moet worden, de tijd ontbreekt om alles op te pakken. Ook begrijpt hij niet goed wat het bondsbestuur zou moeten doen.
Leo Peters (BB) licht toe, dat hij zich vanaf 2000 met hart en ziel heeft ingezet voor de bowlssport.
Dhr. Reinders(ABC) vraagt zich af of de structuur dermate omgebogen kan worden, dat de commissies het werk gaan doen, niet het bestuur. Mankracht is het sleutelwoord.
Financiën. Vele vragen zijn reeds bij de behandeling van de begroting beantwoord.
Dhr. Schreutelkamp (ABC) merkt op, dat de begroting 2008 nog niet is goedgekeurd. Dit is wel het geval en genoemd in de notulen van de ALV van 3 juni 2009.
Frans Roberts (BB) licht toe, dat er door de kascommissie geen vragen zijn gesteld, maar dat de kascommissie via het maken van opmerkingen heeft geprobeerd de leden te wijzen op de financiële situatie van de bond en dat de kascommissie vond dat de leden het bondsbestuur ter verantwoording moeten roepen als deze situatie niet verbetert.
Brief BC Victory. Genoemde vragen en opmerkingen zijn bij de agendapunten behandeld.
Brief (e-mail) Oranje -Wit.
Dhr. Bakker wil graag betere relatie bestuur – vereniging, dus communicatie. Hieraan zal men blijven werken. Verdere zaken zijn ter vergadering behandeld. Afspraak zal volgen.
Afscheid Cor v. Raaphorst.
Dhr. Helmer (BC Tilburg) adviseert het NIOBB bestuur bij de brief een attentie te zenden
voor het vele werk wat hij heeft verzet.
Indeling NK’s.
Dhr. v.d. Berg (BC Woods) vraagt met klem nogmaals de indeling NK’s te heroverwegen, 3 spelers van één vereniging in een poule kan frauduleus werken.
Reglementering NK’s. Dhr. Reinders(ABC) adviseert het vele papierwerk bij de indelingen NK’s te reduceren, vele zaken kunnen op de site worden gezet. Scheelt papier en verzendwerk.

10. Sluiting
Om 14.35 uur uur wordt de vergadering gesloten. Leo Peters dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng. Hij benadrukt nogmaals, willen we de NIOBB behouden moeten we met elkaar de schouders eronder zetten, anders lukt het niet. Hij dankt Bert Lammerts – NJBB – voor zijn aanwezigheid en wenst ieder een goede reis huiswaarts.