Infobulletin bestuur. nr. 10
Dit is het 3e infobulletin van uw NIOBB bestuur van dit jaar. Hopelijk heeft een ieder van de mooie zomer kunnen genieten en zelfs van een goede vakantie. Ook de NIOBB heeft kunnen profiteren van het mooie weer, de Nederlandse Kampioenschappen Outdoor zijn alle gespeeld te Haarlem onder fraaie weersomstandigheden.

Voorzitter legt functie neer
In september j.l. werd het NIOBB bestuur geconfronteerd met het feit dat dhr. Cor van Raaphorst
zijn functie van voorzitter per direct neerlegt.
Zoals wij in ons schrijven aan u hebben gemeld, graag doen wij een beroep op u om uit te zien naar een functionaris, die deze taak op zich wil nemen. Graag horen wij dit van u vóór 31 oktober a.s.
Ook bestaat nog steeds een vacature voor een algemeen bestuurslid in het NIOBB bestuur, terwijl de diverse commissies ook grote behoefte hebben aan man/vrouw kracht.
De overige leden van het bondsbestuur hebben de taken, die Cor vervulde, in onderling overleg verdeeld en zij doen er alles aan de lopende zaken goed te begeleiden en uit te voeren en de NIOBB goed op de kaart te houden.

Tijdens de laatste ALV van 3 juni j.l. zijn een aantal zaken besproken, waaraan het bondsbestuur na deze ALV aandacht aan zou besteden. Wij resumeren:

Verbeteren van de communicatie met de achterban.
We blijven ons best doen goed te communiceren met de verenigingen, regiobesturen en commissies. Dit gebeurt via de e-mail, via het infobulletin en zo nodig direct zoals o.a. bij het vertrek van de voorzitter per brief of per e-mail.
Website
Via de website trachten wij alle informatie wat u aangaat met u te communiceren. De notulen van de ALV’s kunt u erop vinden, evenals de infobulletins en andere zaken, zoals de uitspraak van de aanklacht van het ISR als onder vermeld. Ook zijn de nieuwe statuten op de site te vinden en zelfs te downloaden. Ook zullen op korte termijn de nieuwe spelregels via de site te verkrijgen zijn.
Helaas was de website een aantal weken niet bereikbaar vanwege problemen met de domeinnaam. Gelukkig is dit inmiddels opgelost .
We blijven eraan werken de website goed te voorzien met alle info, waar u behoefte aan heeft. Kortom, blijf de website bezoeken.

Werkgroep kwalificatie nationale teams, uitzendingen toernooien.
Bij de laatste ALV heeft dhr. Reinders – voorzitter van ABC – voorgesteld een werkgroep te formeren om te komen tot een goede kwalificatie nationale teams met uitzending, c.q. deelname aan internationale toernooien en voorafgaande trainingen.
De werkgroep, naast de heer Reinders, bestaande uit dhr. Harry Beertema (TC/BCO) en dhr. Henk Veenstra (BC Woods) is gekomen tot een concept format topsportreglement en beleidsvisie topsport en deelname internationale toernooien. 5 oktober j.l. deze stukken besproken met de werkgroep en een afvaardiging van het bondsbestuur en de Cie. Topsport. Na deze bespreking zal het definitieve voorstel worden geagendeerd op de eerstkomende ALV.

Trainingen en opleidingen.
De verenigingen en commissies hebben inmiddels bericht ontvangen over de planning van een aantal trainingen en opleidingen.

Marker. Gestart wordt met een dagtraining voor marker. Deze wordt gehouden op
zondag 1 november a.s. in de bowlshal te Almere. Kosten € 10.—p.p.
De praktijk zal worden getoetst tijdens de NK singles komende november te Baarn.
Aanmeldingen voor deze training graag zo snel mogelijk bij de opleidingscoördinator, de heer Ton Harte, e-mail: t.harte@planet.nl, tel. 0180 – 614258.

Scheidsrechterscursus. Voorts is in de planning hierop aansluitend een scheidsrechterscursus gepland, te houden in het voorjaar van 2010. Inlichtingen hierover eveneens bij de heer Ton Harte.

Clusteroverleg.
U bent ervan op de hoogte dat de NIOBB op voorschrift van het NOC*NSF zich moet verbinden met een aantal andere kleinere sportbonden in een cluster, waarbij een bond met een eigen bondsbureau, bestuurd door een directeur, de hoofdlijnen aan gaat geven in het aansturen van die bonden, alsmede de belangen van die bonden bij het NOC*NSF behartigt. Cor van Raaphorst heeft hiervoor reeds een aantal gesprekken gevoerd met de directeur van de NJBB, de heer Bert Lammerts. De NJBB immers zal voor het cluster, waarin de NIOBB zal worden opgenomen, de kar gaan trekken. U kent de heer Lammerts reeds, hij zat ook achter de bestuurstafel tijdens onze laatste ALV. Afgelopen week heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met de NIOBB bestuursleden en de heer Bert Lammerts over het toekomstige beleid NIOBB ,alsook met betrekking tot de vervolgcontacten NOC*NSF.

NOC*NSF.
De NIOBB heeft inmiddels weer een nieuwe accountmanager toegewezen gekregen, t.w. mevr. Yvette Ross. Op korte termijn zullen wij met haar kennismaken en hierbij de actuele situatie van de NIOBB bespreken en een beleidsprogramma opstellen. De heer Bert Lammerts zal bij deze bespreking eveneens aanwezig zijn.

Aanklacht Andy Docter/Guurtje Ros bij ISR.
Deze zaak is tijdens een zitting eind juni j.l. bij het ISR voor beide partijen met een bevredigende uitspraak beëindigd. U heeft dit kunnen volgen via de website van de NIOBB.

Regio’s. Het is ons nog steeds niet gelukt om een bijeenkomst met de regiobesturen te houden. De agenda’s van de bestuurders alsook geplande toernooien leveren problemen op om tot een eensluidende afspraak te komen. Wij hebben de regiobesturen gevraagd hun commentaar te geven op de tekst concept regiobesturen, zoals deze bij de stukken van de ALV dd. 3 juni j.l. was verzonden. Niettemin proberen wij voor de ALV van november a.s. alsnog bij elkaar te komen.
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Jeugdtoernooi
Helaas moest het geplande jeugdtoernooi, wat 22 augustus j.l zou worden gehouden, door gebrek aan inschrijvingen komen te vervallen. In de toekomst zal getracht worden dit toernooi toch op de agenda van de NIOBB te krijgen. Het siert de vereniging Ons Kinnehim te Haarlem, die deze dag toch heeft benut om met haar jeugdige leden een toernooi te houden.

Nieuwe format NK’s.
Tijdens het overleg bondsbestuur met de T.C. heeft de T.C. het bondsbestuur medegedeeld, dat na uitvoerige bestudering van de diverse varianten format NK’s zij nog geen mogelijkheid ziet de huidige opzet van de NK’s te veranderen. De organisatie van de voorgestelde varianten zouden financieel hoger uitkomen dan het bestaande systeem ,bovendien is gebrek aan mankracht bij de TC ook het grote probleem bij de NK-dagen de wedstrijdtafel te bemannen.

Data NK’s indoor 2009-2010.
We herhalen ze nog even voor U. U kunt ze ook vinden op de site.
NK triples 24 – 25 oktober 2009
NK singles 14 – 21 - 22 en 28 november 2009
NK mix pairs 6 – 7 maart 2010
NK PAIRS 11 - 17 – 18 april 2010

Helaas is het NK fours, begin oktober j.l. gepland, door gebrek aan inschrijvingen vervallen.

Alle toernooien worden gespeeld in Sporthal de Trits te Baarn.

Europese Kampioenschappen 2011 in Nederland.
De zomermaanden zijn niet het juiste moment voor activiteiten. Bovendien moet men in deze “crisis”tijd grote vraagtekens zetten voor de sponsoring.
Met het wegvallen van de voorzitter moeten wij ons afvragen of de organisatie van dit E.K. op termijn nog wel haalbaar is. Zoals gezegd, we komen hierop terug op de najaars ALV.

Algemene Ledenvergadering najaar 2009.
Deze is vastgesteld op zaterdag 28 november a.s. te houden in het AC Restaurant te De Meern.

Verenigingsactiviteiten.
De NIOB ontvangt van verschillende aangesloten verenigingen regelmatig hun clubblad. Het moet gezegd, wanneer je die doorleest, ervaart het NIOBB bestuur daaruit toch veel enthousiasme voor onze geliefde sport in de vorm van toernooien en competities.
Zelfs de zeer jonge vereniging BC Almelo, in april j.l. opgericht, heeft een clubblad dat er mag zijn, complimenten hiervoor! Het was ook bemoedigend diverse teams van deze vereniging op de NK’s outdoor te zien spelen met een zeer verdienstelijk resultaat!
Bowls heeft toch toekomst met zoveel enthousiasme!

Opzegging lidmaatschap
Helaas werd het secretariaat recent geconfronteerd met opzegging van een aantal verenigingen per 31 december a.s., t.w. BC Wormer, BC Barendrecht, BC Charlois en BC Ridderkerk. Alle verenigingen kampen met hetzelfde probleem, ledenvermindering door leeftijd van de spelers, weinig animo voor wedstrijdsport, verkeersproblematiek. Niettemin blijft de NIOBB zich inspannen voor een groeiende ledenaanwas.

Het NIOBB bestuur hoopt u met dit infobulletin nummer 3 van dit jaar weer goed geïnformeerd te hebben. Natuurlijk staan wij open voor commentaren, aanbevelingen en mededelingen, we moeten met elkaar de bowlssport koesteren.


Bloemendaal, 6 oktober 2009

Het NIOBB bestuur