Verslag van de Algemene Ledenvergadering NIOBB woensdagavond 3 juni 2009
Aanwezig: Afgevaardigden van 26 verenigingen. Andere aanwezigen ereleden, leden van verdienste, vertegenwoordigers regio’s en commissies volgens de presentielijsten.

1. Opening door de voorzitter
Om 19.30 uur precies opent de voorzitter, de heer v.Raaphorst de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezige afgevaardigden verenigingen, ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers regio en commissies van de NIOBB.
Een speciaal welkom voor de heer Bert Lammerts, directeur van de Ned. Jeu de Boules Bond, en daardoor beoogd directeur van het cluster, dat zal worden gevormd met diverse precisiebalsporten waarvan de NIOBB er één van is. Deze bijeenkomst heeft een speciaal doel, aldus de voorzitter, verantwoording over 2008 en aanpassingen voor de toekomst. Aanpassingen zijn bekrachtigd in de nieuwe statuten, die zijn aangenomen. De financiën moeten zeker worden gesteld om een sportbond goed te laten functioneren. De voorzitter doet in zijn openingwoord verslag van de voorbereidingen welke hebben geleid tot genoemde statutenwijziging alsmede een toelichting op de besluiten, die zijn genomen of zullen gaan worden, omdat statuten alleen niet toereikend zijn. Het NIOBB bestuur balanceert op een dun koord, aldus de voorzitter, het bestuur tracht zich op een correcte wijze te verantwoorden, wat niet voor iedereen acceptabel is. Het NIOBB bestuur heeft het voornemen als compleet bestuur verder te werken aan de toekomst van de NIOBB.
Punt van orde. Na dit openingswoord vraagt dhr. Rensen(BCO) het woord ook namens de verenigingen ABC, ’t Gooi, BC Eindhoven, OSV Breda en stelt, dat de voorzitter onrechtmatig deze vergadering voorzit, omdat hij zijn functie heeft neergelegd.
Dhr.v.Raaphorst licht toe, dat dit niet het geval is. Hij is niet afgetreden, heeft wel zijn functie ter beschikking gesteld om zich meer in te kunnen zetten voor het beoogde EK in 2011, aldus verwoord in de excuusbrief, die destijds is uitgegaan naar de betrokken spelers en hun verenigingen m.b.t. uitzendingsperikelen WIBC. Echter, niemand heeft zich beschikbaar gesteld.
Dhr. Peters (BB) licht toe, dat deze opmerking van de voorzitter in die context ‘een beetje dom’ was,
het bestuur wil in deze samenstelling graag haar werk continueren.

Dhr.v.Raaphorst vraagt een ogenblik stilte voor de bestuurders van verenigingen, andere personen en dierbaren, die ons het afgelopen half jaar zijn ontvallen.

2. Mededelingen ,ingekomen stukken en vaststellen vergaderorde
Mededelingen. g.b., reeds genoemd door de voorzitter.
ingekomen stukken.
1. ABC geconfirmeerd met BC ’t Gooi, BC Eindhoven, BC Woods, OSV Breda, BC Oudenrijn inzake verzoek de volgende punten te agenderen: a. Selectieprocedure Zuid-Afrika, b. Schorsing leden, royementsaanvraag, c. Gang v. zake uitnodiging WIBC, d. Opstellen beleidsnotitie deelname internationale toernooien. Deze zaken staan geagendeerd.
2. ABC dd. 7 mei 2009 – Toelichting op de jaarrekening 2008
3. Platform Twente-Salland dd. 3 mei 2009 – verzoek vorming nieuwe regio
4. OSV Breda – dd. 8 mei 2009 – aanpassing reglement wedstrijdkleding
5. IBC Charlois – dhr. Sonneveld – dd. 18 mei 2009 – voorstel nieuwe indeling NK’s alsmede
brief inzake vraag “waarom nog lid van de NIOBB”.
6. IBC ’t Gooi – dd. 18 mei 2009 – toelichting en vragen n.a.v. stukken ALV
7. Idem – dd. 25 mei 2009 – aanvullende vragen stukken ALV
8. Dhr. Roberts – kandidaatsstelling bondsbestuur + aanbeveling van ABC – BC Eindhoven – BC Best.
9. Dhr. Schreutelkamp – dd. 21 mei 2009 – kandidaatstelling financiële commissie
10. Dhr. C. Oppe – Regio Zuid-West – opmerking n.a.v. concept reglement regiobestuur


Motie van afkeuring.
Dhr. v. Otterdijk (BC Eindhoven) vraagt hierna het woord, waarbij hij als ingekomen stuk een motie van afkeuring tegen het bestuur van de NIOBB presenteert als volgt:
“De leden(verenigingen) van de NIOBB, regio Zuid, in vergadering bijeen op 20 mei 2009,
Overwegende dat op meerdere terreinen van handelen, door het bondsbestuur van de NIOBB, grote fouten zijn gemaakt, zowel in bestuurlijke, als communicatieve zin:
Overwegende, dat voortdurende conflicten de werking van een goed bestuur verhinderd hebben en voortgaand verhinderen.
Overwegende voorts, dat hierdoor op geen enkele wijze in de oorspronkelijke bedoelde zin, van een functionerend bestuur kan worden gesproken en dat het bestuur door zijn handelen de belangen van de NIOBB heeft geschaad.
Spreken hun afkeuring uit over het beleid van het voltallige bestuur van de NIOBB, en dragen het bestuur op:
1. Met onmiddellijke ingang de controverses te beëindigen en zich in te zetten voor een verantwoorde wijze van besturen in de zin, zoals voorgaand becommentarieerd.
2. Het bestuur op korte termijn aan te vullen tot het statutair vereiste aantal personen.
3. Met name de communicatie met de regio’s en met de leden(verenigingen) op zodanig peil te brengen, dat het handelen van het bestuur doorzichtig wordt en controleerbaar zal zijn.
4. In de eerstkomende Algemene Ledenvergadering de verenigingen op de hoogte te stellen van de voortgang hiervan.
En gaat over tot de orde van de dag.”
Aan deze motie zijn verklaringen gehecht van 8 verenigingen van regio Zuid.

Hierna vraagt het NIOBB bestuur een schorsing van de vergadering van 5 minuten om zich te beraden.

Terugkomend geeft het NIOBB bestuur een reactie op deze motie.
Dhr.v. Raaphorst licht toe dat diverse grieven, genoemd in de motie, voor deze vergadering zijn geagendeerd, w.o. punt 7 verantwoording bestuur omtrent genomen besluiten. Graag wil het NIOBB bestuur uitbreiding van haar bestuur en is dan ook zeer verheugd dat dhr. Roberts zich beschikbaar heeft gesteld. Maar het is slechts één persoon!
Communicatie naar verenigingen en regio´s verloopt via het infobulletin en waar nodig direct met de betrokkenen. Het NIOBB bestuur zal er alles aan doen dit te optimaliseren. De e.v. ALV zal zij zo uitgebreid mogelijk de zaken toelichten. Dhr. v. Otterdijk benadrukt, dat dan ook de zaken gekeerd dienen te zijn, anders volgt alsnog een motie van wantrouwen.

Dhr.v.Raaphorst licht toe voor de pauze de stukken over 2008 te behandelen zoals geagendeerd en stelt de vergaderorde vast.
Dhr.Schreutelkamp (ABC) vraagt zich af waarom er niet meer op zaterdag wordt vergaderd. Men kent het fileprobleem. Ook de huidige locatie is verre van ideaal. Het verzoek de ALV weer op zaterdag te laten plaatsvinden wordt toegezegd op een andere locatie met goede parkeergelegenheid.

3. Verslagen ALV 3 november 2008, buitengewone ALV 20 december 2008 en buitengewone ALV 15 januari 2009.
Op alle verslagen zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. Bespreking en vaststelling jaarverslagen 2008 secretaris, commissies en regiobesturen
Verslag secretaris. De secretaris had een paar corrigerende opmerkingen.
- Leden. Het aantal leden per 31 december 2008 moet worden bijgesteld, omdat verschillende verenigingen wat laat met hun mutaties zijn geweest. Het jaaroverzicht zal de leden worden nagezonden, tevens met de stemverhouding per vereniging.
- Regio’s.
Regio Oost. Dhr. Prins vond de noemer bestuurscrisis voor Regio Oost wat zwaar gekozen. Volgens hem was het een gebrek aan response bij diverse verenigingen wat voor het regiobestuur aanleiding was in zijn geheel op te stappen. De meningen hierover van de betreffende verenigingen zijn verdeeld.
Hierdoor ook geen jaarverslag van regio Oost, aangezien deze officieel op non-actief stond.
Regio Midden. Helaas heeft de secretaris van deze regio medegedeeld, dat hier totaal geen activiteiten zijn geweest, waardoor ook geen jaarverslag.
Regio Zuid. Het verslag van de TC van regio Zuid bereikte het secretariaat te laat voor verzending, derhalve tijdens deze vergadering uitgereikt.
Commissies.
Technische Commissie. Correctie, zij heeft 4 indoor en 5 outdoor NK’s georganiseerd.
Cie. Topsport. In 2008 geen activiteiten, waardoor geen jaarverslag.
Cie. Breedtesport. Hiervoor geldt hetzelfde.

5. Bespreking, vastellen financieel jaarverslag 2008, definitieve begroting 2009.
Alvorens tot bespreking over te gaan merkt dhr. Reinders(ABC) op, dat n.a.v. de uitgereikte correctie tijdens de vergadering er geen tijd is deze te bestuderen.
Dhr. Harte(BB) licht toe, dat het kleine correcties zijn , hij geeft toelichting.
- Organisatiekosten bond. Deze zijn hoger uitgevallen door een nagekomen nota van Sportfacilities voor de laatste uitgave BM en een extra nota kosten 2008 Website.
- Nieuwe statuten. Ook dit heeft extra kosten gegeven, niet alles is vergoed door NOC*NSF.
- Ledenberaden. In 2008 hebben deze extra kosten gegeven.
- NK’s .Organisatie hiervan zijn duurder uitgevallen.
- Reservering bondsbureau. Dit bedrag wordt gereserveerd i.v.m. clustervorming.
Dhr. Reinders(ABC) vraagt in toekomst de activa-passiva – voorschotten NOC*NSF – reallocaties duidelijker te benoemen. Bestuur IBC ‘t Gooi vraagt hetzelfde. Hieraan zal gevolg worden gegeven.
Dhr. Schreutelkamp(ABC) ziet geen rente genoemd.
Dhr. v.Raaphorst geeft toelichting. Betalingen van verenigingen komen niet altijd tijdig binnen, NOC*NSF – Lotto subsidies niet altijd evenredig.
Dhr. Schreutelkamp(ABC) merkt op, dat voor de NIOBB z.i. geen boekhoudkantoor nodig is, alleen een accountantsverklaring is voldoende voor NOC*NSF, waardoor besparing.
Verslag kascontrolecommissie. Dhr. Roberts (BC Eindhoven) heeft met dhr. den Beste (regio Zuid-West) de financiële stukken gecontroleerd. De commissie heeft verschillende vragen
waarop zij nog antwoord wil hebben. Deze worden vóór de e.v. ALV beantwoord.
Dhr. Reinders(ABC) merkt op, dat het verslag van de Cie. spreekt van meer activiteiten, hij wil graag weten wat deze inhouden. De opmerkingen, die ABC op financieel gebied heeft ingestuurd heeft geen effect gehad.
Dhr. de Leeuw(BC Victory) merkt op, dat de kascontrole alleen geldt voor controle op rechtmatig en doelmatig geld besteden.
Dhr. Groen(regio Zuid) merkt op, dat er met deze discussie geen oplossing komt en adviseert het NIOBB bestuur de vragen van de kascommissie te behandelen en de e.v. ALV toe te lichten.
Decharge verlening bestuur. Dhr.v.Raaphorst zegt dit toe en prijst zich gelukkig, dat in de nieuwe statuten gesproken wordt over een Financiële Commissie, deze is hard nodig. Hij vraagt de aanwezigen het bestuur toch decharge te verlenen, men gaat akkoord.
Hiermee is het financieel jaarverslag 2008 afgesloten.
Dhr.Schreutelkamp (ABC) merkt op, dat statutair nu is vastgesteld, dat het financieel jaarverslag ondertekend dient te worden door voorzitter en secretaris. Hieraan zal gevolg worden gegeven.

6. Pauze. Na deze agendapunten wordt een pauze ingelast, de vergadering wordt om 21.15 uur hervat.

7. Verantwoording bestuur omtrent genomen besluiten.
Dhr. van Raaphorst stelt de aanwezigen voor dit punt van de vergadering dhr. Lammerts van de NJBB als technisch voorzitter te laten fungeren, zodat hij de punten kan behandelen en toelichten. Men gaat akkoord.
Dhr. Lammerts(NJBB) neemt het woord en stelt voor de toelichting van de voorzitter op de genoemde agendapunten in zijn geheel te behandelen. Daarna gelegenheid voor vragen en antwoorden in 2 sessies.
* Afwijzing inschrijving kind bij NK mixed pairs.
Dhr.v.Raaphorst geeft uitgebreide toelichting op deze problematiek en deelt mee de Technische Commissie advies te hebben gevraagd in deze, alsmede voor jeugd de minimumleeftijd van 16 jaar te hanteren en tevens een Jeugdtoernooi te willen organiseren, indoor en outdoor. Na de geplande gesprekken met de Technische Commissie zullen de adviezen hiervoor worden medegedeeld.
* Ontslag secretaris umpirecommissie.
Ook hier uitgebreide toelichting over voorgeschiedenis, manier van eigenzinnig handelen van secretaris, waarbij bondsregels zijn overtreden. N.a.v. het ontslag van de secretaris is op 16 februari j.l. is aan de verenigingen per mail medegedeeld, dat de umpirecommissie in zijn geheel was afgetreden, contact umpires tijdelijk dhr. Ton Harte.
* Selectie Atlantic Championships.
Ook hiervoor neemt Dhr.v.Raaphorst uitgebreid het woord en licht de gang van zaken toe. Dit ook n.a.v. de reacties die hierop zijn binnengekomen na de wijziging in het damessteam.
* Deelname WIBC kampioenschap.
Dhr.v.Raaphorst licht ook hierbij de voorgeschiedenis contact NIOBB toe, alsmede optreden 2 genoemde spelers en reacties WIBC bestuur. Dhr.v.Raaphorst heeft uitgebreid de situatie met genoemd bestuur besproken, deze betreurt de gang van zaken. Dhr.v.Raaphorst geeft toe dat bij de behandeling van de uitnodiging van de WIBC met de daarvoor geldende criteria fouten zijn gemaakt.
* Opstellen nieuwe beleidsnotitie inzake deelname aan internationale kampioenschappen of toernooien.
Dit is geagendeerd n.a.v. de brief van ABC. Er zal een Commissie worden ingesteld, die de notitie inzake deelname aan kampioenschappen zal aanscherpen.
* Aanklacht dhr. A. Docter/Mw. G. Ros bij ISR.
Ook hier geeft dhr.v.Raaphorst uitgebreid toelichting over de voorgeschiedenis, die heeft geleid tot het indienen van de aanklacht, waarbij royement van beide spelers is aangevraagd. Het ISR houdt 29 juni a.s. een hoorzitting, dhr.v.Raaphorst zal deze bijwonen.
* Toegankelijkheid forum/website.
Wederom een uitgebreide toelichting van dhr.v.Raaphorst, waarbij m.n. de zeer grove taal, die wordt gebruikt op de website aanleiding is geweest het openbare forum te sluiten. Wel is het forum bereikbaar voor diegene, die een inlogcode hebben. Ook aan de website dient nog veel aandacht besteed te worden.

Nadat dhr.v. Raaphorst 50 minuten aan het woord is geweest, stelt Dhr. Lammerts een inventarisatie voor met een 1e ronde opmerkingen.
- Afwijzing inschrijving kind bij NK mixed pairs.
Dhr. Rensen(BCO) stelt, dat deze zaak is geëscaleerd door de houding van de grootouders van genoemd kind, die schoonzoon hebben benaderd. Statutair zou het mogelijk zijn een kind te laten spelen.
Mw. Schiltman(Ons Kinnehim) stelt, dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn met kinderen, je moet ze koesteren en beschermen en zien te behouden voor de bowlssport.
Dhr. Prins (Lid v. Verd.) vindt het een zaak voor de ouders.
Het NIOBB bestuur heeft zoals gezegd de Technische Commissie verzocht een toernooi voor jeugdigen te organiseren. Tevens zullen de regels worden aangepast. Ook WB hanteert de leeftijdsgrens van 16 jaar. Goede regelgeving is hier van groot belang
- Ontslag secretaris umpirecommissie.
Dhr. Roberts (BC Eindhoven) vroeg zich af waarom Dhr. Ros op de ump. lijst staat. Destijds is gewerkt met een oude lijst, echter de secretaris ump. cie zou moeten weten, dat hij geen NIOBB scheidsrechter meer is. Wel is hem toegestaan de opfrismeeting bij te wonen.
Dhr. Lammerts stelt, dat de regelgeving hierin niet voldoende is en adviseert het NIOBB bestuur hierin duidelijke richtlijnen aan te geven.
- Selectie Atlantic Championships.
Dhr. Reinders(ABC) stelt namens de 6 genoemde verenigingen dat hij het niet eens was met de selectieprocedure, reservespelers hadden een uitnodiging verwacht.
Hij vraagt de off. regels te hanteren, zoals opgesteld in notitie kwalificatie en selectie nationale teams, welke in 2007 is opgesteld en geaccordeerd bij de ALV. Tevens vindt hij dat de keuze van Frank de Vries, wonend in Thailand, en niet deelgenomen aan de trainingen, discutabel was. Echter, volgens ranking had hij er recht op.
Dhr.v.Raaphorst stelt dat niet geheel volgens de regels is gehandeld, gezien de korte tijdsspanne die er was bij het damesteam een week voor vertrek naar Zuid-Afrika. Men stond voor een dilemma.
Dhr. Roberts (BC Eindhoven) stelt, dat er ook geen richtlijnen zijn bij eventuele misdragingen en pleit dit dan ook in toekomst voor te leggen aan de ALV.
Dhr. Bouvy(regio Midden) benadrukt, dat ranking alleen nog geen team maakt en pleit voor meer bevoegdheid selectiecommissie in keuzes.
Dhr. Wuhl(Ons Kinnehim) stelt, dat niet alles in de notitie gevolgd kan worden, ook een psycholoog is genoemd, hier is nog geen gehoor aan gegeven. Echter dit is een zaak voor de toekomst.
Dhr. Vriesbeeke (IBC Charlois) vraagt zich af of Nederland niet te klein is voor uitzending.
Werkgroep.
Er wordt besloten een werkgroep in te stellen o.l.v. dhr. Reinders en dhr. Beertema, welke de bestaande notitie kritisch zal doorlichten en van goede regelgeving zal voorzien. De werkgroep zal nog worden uitgebreid met enkele leden.
- Deelname WIBC kampioenschap.
Dhr. Reinders(ABC) neemt hierin ook het woord namens de 6 verenigingen en memoreert dat de communicatie in deze casus vs. NIOBB bestuur niet optimaal is geweest. Hij was verwonderd over het feit, dat in 2e instantie besloten was niemand uit te zenden. Oorzaak van het gekrakeel ligt bij het NIOBB bestuur zelf, aldus dhr. Reinders.
dhr.v.Raaphorst beaamt dit, het NIOBB bestuur heeft aan de betreffende spelers en verenigingen haar excuus aangeboden in deze.
- Opstellen nieuwe beleidsnotitie inzake deelname aan internationale kampioenschappen of toernooien.
Zoals boven vermeld zal een commissie een nieuwe, dan wel aangepaste beleidsnotitie opstellen.
Dhr. de Leeuw(BC Victory) vraagt zich af of dit alleen voor topsport geldt. Dit is het geval.
- Aanklacht Dhr. A. Docter/Mw. G. Ros bij ISR.
Weer vraagt dhr. Reinders namens de 6 verenigingen hierin het woord. Hij vindt royement van deze spelers te ver gaan en vraagt het NIOBB bestuur dit om te willen zetten in een schorsing. Na overleg besluit het NIOBB bestuur hieraan gehoor te geven en zal het ISR hierover inlichten.
- Toegankelijkheid forum.
Dhr. Roberts (BC Eindhoven) pleit ervoor, dat de website toegankelijk blijft voor derden, er moeten zaken besproken kunnen worden. Onbehoorlijk taalgebruik kan niet toegelaten worden. De websitebeheerder dient te balloteren.
Na deze discussies wordt dhr. Lammerts hartelijk bedankt voor het voorzitterschap van genoemde agendapunten.

8. Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden.
Voorstel tot benoeming secretaris alsmede benoeming bestuurslid/leden (toelichting)
Dhr. Reinders(ABC) heeft gesteld, dat bestuursleden kunnen worden herbenoemd, later vindt invulling van de functies plaats. Volgens de lijst van aftreden is de secretaris aftredend, alsmede de vice-voorzitter. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Bij acclamatie worden Rita Schrijber als secretaris en Leo Peters als vice-voorzitter herbenoemd.
Tevens wordt dhr. Frans Roberts, die zich verkiesbaar heeft gesteld, bij acclamatie benoemd in het bondsbestuur.

In verband met de tijd kan agendapunt 9, beleid 2008 -2012 niet meer worden behandeld.
Enkele punten zullen worden verschoven naar de najaarsvergadering.
- Samenwerking clustervorming – bondsbureau. Hierover zal een memo worden verzonden.
- Europese Kampioenschappen 2011 in Nederland. Idem.
- Voorstel wijziging format ned. Kampioenschappen en organiseren jeugdtoernooi onder de 16 jaar. dhr. Sonneveld (Charlois) heeft hiertoe een voorstel ingezonden. Het NIOBB bestuur heeft de technische commissie reeds verzocht zich te buigen over een wijziging format.
- Over het beloop zullen de verenigingen op de hoogte worden gehouden, dan wel zal bij de e.v. ALV hiervoor een voorstel worden geagendeerd.
- Voorstel tot verandering kledingvoorschriften. Idem.
- Reglement regiobestuur. Hiertoe zal eerst op korte termijn een bijeenkomst worden gehouden met de regiobesturen.

9. Rondvraag.
Verzoek platform Twente-Salland.
Het verzoek van platform Twente-Salland een eigen regio te vormen met 7 verenigingen wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Instelling financiële commissie.
Volgens de nieuwe statuten dient deze te worden geformeerd. Dhr. Schreutelkamp heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Nadat de voorzitter heeft medegedeeld, dat i.v.m. de tijd deze commissie besproken en geïnstalleerd zal worden in de najaarsvergadering trekt hij zijn kandidatuur weer in.

De verdere vragen, die zijn ontvangen, en waarop tijdens deze vergadering geen antwoord is gegeven zullen schriftelijk worden beantwoord.

10. Sluiting
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng en wenst hen wel thuis.