Afwikkeling aanklachten Mw. Ros en de Hr. Docter.

Op 29 juni 2009 heeft de hoorzitting plaatsgevonden door een commissie van het ISR inzake de aanklachten van de NIOBB tegen de heer A. Docter en mevrouw G. Ros. Namens de NIOBB was de voorzitter, de heer C. van Raaphorst, aanwezig. De heer mr. J Blakborn ondersteunde de heer Docter en mevrouw Ros.

Door de heer van Raaphorst werd bij aanvang (nogmaals) aangegeven dat tijdens de ALV van de NIOBB van 3 juni j.l. niet is beslist dat de aanklacht zou worden ingetrokken, maar dat alleen is beslist dat de eis van levenslang royement zou worden ingetrokken. Hierna heeft de commissie zowel de heer van Raaphorst als de heer Docter en mevrouw Ros gehoord ten aanzien van de aanklacht. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op het feit dat de NIOBB op het moment van mogelijke deelname geen lid was van de WIBC. Ook werd stilgestaan bij het feit dat de WIBC de NIOBB niet heeft geÔnformeerd omtrent haar samenwerking met de PBA om wildcards aan spelers van de PBA te geven voor de opengevallen plaatsen.

De NIOBB werd door de commissie verweten dat zij geen informatie heeft verstrekt aan mevrouw Ros als potentiŽle reserve speler, ook al kon de NIOBB aan nemen dat mevrouw Ros op de hoogte zou zijn geweest van het besluit van de NIOBB geen deelnemers uit te zenden naar het kampioenschap. De commissie gaf de heer Docter en mevrouw Ros te kennen dan het op zijn minst discutabel is dat de beide spelers de bond niet hebben geÔnformeerd omtrent hun verkregen wildcards en de wijze waarop deze waren verkregen. De commissie is van mening dat deze beide zaken niet passen binnen een sportbond, omdat sportief handelen en open communicatie van essentieel belang is om de sport te kunnen dienen. De commissie was blij met het tijdens de laatste ALV genomen voornemen van het NIOBB bestuur om meer werk te maken van een open communicatie. De commissie was het met de heer van Raaphorst eens dat de vereniging de spreekbuis is voor de spelers naar de bond toe. De commissieleden schroomden in de verdere zitting niet om aan te geven dat er behoorlijk veel fouten in het handelen van alle betrokkenen hebben gezeten.

Door de voorzitter van de commissie werd aan de heer van Raaphorst gevraagd of de NIOBB, na al hetgeen gezegd en besproken is, bereid kon zijn om de aanklacht in te trekken. Hierbij gaf de commissie duidelijk aan dat zij het van belang achtte dat het de sport behoort te dienen als deze zaak tot het uiterste werd doorgevoerd. Dat zou naar haar mening bij deze zaak niet het geval zijn. De heer van Raaphorst gaat na een kort beraad akkoord met intrekking van de aanklacht. Ook de heer Docter en mevrouw Ros kunnen zich na beraad met hun advocaat hierin vinden. De commissie stelde voor dat door beide partijen gezamenlijk een verklaring zou worden opgemaakt welke door alle betrokken partijen zou worden ondertekend. Na enig overleg zijn partijen tot overeenstemming gekomen over de inhoud van de verklaring.

De heer Blakborn vroeg namens zijn cliŽnten of de NIOBB tegemoet kon komen in de kosten die zijn cliŽnten hebben gemaakt voor de kosten van zijn rechtsbijstand. Hiertoe was de heer van Raaphorst in eerste instantie niet bereid, omdat ook de NIOBB kosten heeft gemaakt voor deze procedure. Gezien de hoogte van de kosten (circa Ä 1.500 exclusief BTW) van de rechtsbijstand vroeg de voorzitter van de commissie met nadruk of de bond toch niet bereid kon zijn een gedeelte van de kosten voor haar rekening te nemen. Hierop heeft de heer van Raaphorst toegezegd dat de NIOBB een bedrag van Ä 750 (exclusief BTW) voor haar rekening zal nemen.

Hiermee is de aanklacht tegen de heer Andy Docter en mevrouw Guurtje Ros afgehandeld.


Hierbij treft u de verklaring van betrokken partijen aan.


Amsterdam, 30 juni 2009

Geachte heer Van Raaphorst,

Tijdens de mondelinge behandeling van bovengenoemde zaak bij het ISR op 29 juni jl. is er een einde gekomen aan het tussen partijen lopende geschil. Tussen partijen is overeengekomen dat de aanklacht door het NIOBB wordt ingetrokken. In dat kader zijn partijen een verklaring overeengekomen. Een uitwerking van deze verklaring treft u hierbij als bijlage aan.
Voorts kwamen partijen overeen dat het NIOBB cliŽnten tegemoet komt in de door hen noodzakelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand, middels een betaling van een bedrag van EUR 750,-- exclusief BTW. U ontvangt daarvoor op korte termijn van mij een declaratie.
Ik verzoek u vriendelijk om de bijgaande verklaring voor akkoord te ondertekenen. Ik zal deze vervolgens door cliŽnten laten ondertekenen, waarna ik afschriften van deze getekende verklaring aan het ISR, aan cliŽnten en aan u zal doen toekomen.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geÔnformeerd.

Hoogachtend,

Dhr. J. Blakborn


VERKLARING
Partijen komen hierbij overeen dat de door het NIOBB op 28 april 2009 bij het ISR ingediende aanklachten tegen de heer A. Docter en mevrouw G. Ros-Copier per direct door het NIOBB zullen worden ingetrokken.
Partijen erkennen dat de onderlinge communicatie inzake de deelneming van de heer A. Docter en mevrouw G. Ros-Copier naar het WIBC Bowls kampioenschap te Swansea niet goed is geweest.
Partijen geven hierbij aan het noodzakelijk te achten dat de communicatie tussen het NIOBB en haar leden - althans het verenigingsbestuur van haar Leden - zodanig wordt verbeterd, dat geschillen zoals de onderhavige in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Aldus getekend op 06 juli 2009,

A. Docter ; G. Ros-Copier ; C.J.H. van Raaphorst