Hoofpunten ALV 1-10-2008
Deze vergadering werd bezocht door afgevaardigden van 21 verenigingen. Andere aanwezigen waren de ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers van regiobesturen en commissies.

Na zijn openingswoord houdt de voorzitter, Cor v. Raaphorst , het woord waarbij hij een nadere toelichting geeft op het beleid van de NIOBB 2008-2012, dit beleid is sterk afhankelijk van de sturing van het NOC*NSF. Tijdens de voorjaarsvergadering van mei j.l. is hierover reeds bericht.

Beleid NOC*NSF 2008-2012 in het kort.
Subsidies. Het NOC*NSF heeft, als controlerende instantie op de verstrekte subsidies, haar beleid onlangs compleet gewijzigd. Voor topsport heeft men een z.g. 150 dagen plan Top 10 samengesteld, de breedtesport wordt verwoord in een programma “Een leven lang sporten”. De NIOBB kan in aanmerking komen voor topsportbond cat. I of II op grond van deelnemende landen in de toernooien, die door World Bowls zijn aangemerkt als kwalificatietoernooien WK. Voor zowel “Top 10” als “Een leven lang sporten” kom je in aanmerking voor grotere subidies indien het ledenbestand boven de 40.000 leden komt. Een ledental wat door ons bereikt kan worden door samenwerking met andere sportbonden in een cluster.
Bondsbestuurder Dion Forrer gaf later in de vergadering een toelichting op het programma Topsport.
Er zijn al vele gesprekken gevoerd met het NOC*NSF, op 18 november a.s. zal het besluit vallen tijdens de ALV van het NOC*NSF welke subsidies toegekend gaan worden. Goede ondersteuning wordt ons gegeven door de accountmanager van het NOC*NSF, de heer Mathieu Daalder.
Toekomst kleine bonden. Het NOC*NSF heeft de kleine sportbonden, waartoe de NIOBB behoort, een andere beleidsstructuur voorgeschreven in de vorm van samenwerking kleine bonden, waarbij gebruik moet worden gemaakt van een bondsbureau, een bondsdirecteur en een beleidsmedewerker. Er is weer goed contact met de Jeu de Boulesbond, deze bond gaat volgend jaar samen met de biljartbond, waarna in 2011 de NIOBB indien gewenst met 2 andere kleine sportbonden kan aansluiten.

Voorlopige Begroting 2009
Tijdens de vergadering wordt een herziene voorlopige begroting 2009 uitgereikt. Door de afspraken met het NOC*NSF(zie boven), lijkt het erop, dat de begroting voor 2009 nogmaals wordt herzien. De vragen van de verenigingen n.a.v. de begroting zijn alle in grote lijnen beantwoord.
Verhoging bondsbijdrage.
In het kader van de ontwikkelingen zal de NIOBB de komende jaren de bondsafdracht moeten verhogen. Voorstel is jaarlijks de bondsafdracht te verhogen, voor het jaar 2009 wordt deze vastgesteld op € 11.--. Na enige discussie gaat de ALV akkoord.

Verslag ALV 24 mei 2008
Na enige kleine opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

Benoeming bondsbestuurslid umpirezaken
Tijdens de vergadering wordt voorgesteld de heer Jos Soffers te benoemen tot voorzitter umpirecommissie en a.i. lid van het bondsbestuur met genoemde portefeuille. Bij de voorjaarsvergadering in mei 2009 volgt zijn officiële benoeming. Men gaat akkoord met dit voorstel.

Aanpassing statuten en reglementen.
De vicevoorzitter, Leo Peters, geeft een uitgebreide toelichting over de voortgang aanpassing statuten en reglementen. Gezien de grote wijzigingen die hierin plaats vinden was het nodig hier ruimschoots aandacht aan te geven. Het is de heer Fred Kollen van het Instituut voor de Tuchtrechtspraak helaas niet gelukt voor deze vergadering het concept ontwerp gereed te hebben. Zodra dit is ontvangen zal dit naar de aangesloten verenigingen worden verzonden. In de komende periode kunnen verenigings besturen hun vragen hieromtrent aan het bondsbestuur stellen.
Op 20 december zullen in een speciale vergadering de nieuwe statuten voorgelegd worden aan de ALV ter bespreking, waarbij het besluit genomen kan worden de statuten en reglementen goed te keuren en vast te stellen.

Enkele belangrijke veranderingen in de nieuwe statuten zijn:
* Inschrijving van een vereniging als kandidaat lid zal in de toekomst beperkt worden.
* De stemverdeling verenigingen zal opnieuw worden bezien.
* De NIOBB sluit zich aan bij het Instituut voor de Tuchtrechtspraak, waarbij tuchtcommissie, commissie van beroep, zaken van seksuele intimidatie en dopingvraagstukken zijn gewaarborgd.
* Er zullen ook shortmat en koersbal spelers worden toegelaten tot de bond.
De verenigingen krijgen na goedkeuring van de statuten van de NIOBB ondersteuning voor aanpassing van hun eigen statuten, tevens zal worden getracht hiervoor subsidie te verkrijgen.

Verdere agendapunten van de vergadering.
De Notities Communicatie en Vaststelling regionale activiteiten en regionale kampioenschappen, welke stonden geagendeerd, komen in verband met de koerswijziging van het NOC*NSF te vervallen. Zij worden in de algehele structuur beleid 2008-2012 opgenomen.

Ledenberaden en regio’s
De ledenberaden zullen in de toekomst regelmatig worden gehouden , de verenigingen alsook het bondsbestuur hebben deze als bijzonder prettig ervaren, tevens was de bijeenkomst regiobesturen van West, Zuid-West en Zuid zeer aangenaam. (Regio Midden was verhinderd). Het bondsbestuur heeft nadat het regiobestuur in regio Oost haar werkzaamheden had beeindigd, een hearing gehouden met de verenigingen aldaar en die verenigingen die zich daartoe bereid verklaren, verzocht de mogelijkheid te onderzoeken tot het formeren van een nieuw bestuur.

Nieuwe verenigingen.
Moesten we begin dit jaar mededeling doen van 2 verenigingen, die het lidmaatschap hadden opgezegd, we kunnen nu melden, dat 2 verenigingen zich hebben aangemeld , t.w.
S.O.V. Goor en IBC Maasdijk. We heten beide verenigingen hartelijk welkom en hopen op een langdurige en prettige samenwerking.

We kunnen terugkijken op een zeer goede ALV, hierbij is weer gebleken dat onze leden geďnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van de NIOBB.


Bloemendaal, 8 november 2008